Gazetka nr 785

14 V 2017 r., V Niedziela Wielkanocna

Abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem

Niedościgłym ideałem domu jest dom naszego Ojca, którym podzielił się z nami Jezus Chrystus. To według tego wzoru powstają najpiękniejsze domy na ziemi promieniujące pokojem i miłością. Jest to jednak nie tylko ideał, to rzeczywistość, a wraz z nią wspaniała szansa wejścia w świat prawdziwej miłości. Chrześcijanin nigdy nie jest bezdomny. I z tej racji zawsze może kochać. Nawet jeśli sam nie zbudował domu albo przez lekkomyślność zbudowany zniszczył, to jest dom Ojca, którym dzieli się z nami Chrystus. Ileż w tej prawdzie jest radości. Przed jak wielką szansą stoją chrześcijanie.
Każdy z nas posiada serce – jedyny materiał, z którego można zbudować prawdziwy dom. Każdy z nas ma przed sobą piękny wzór, według którego należy budować. I każdy z nas może zamieszkać w domu Ojca, by razem z Nim podjąć współpracę w budowie domu otwartego dla innych.


W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.


Ogłoszenia duszpasterskie

1. W miesiącu maju zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. W dni powszednie nabożeństwa majowe o 17.45, w niedziele o 17.15 w połączeniu z Nieszporami. Dla dzieci majowe od poniedziałku do piątku o 16.30 w kaplicy, w soboty o godz. 11 przy grotce.

2. Zachęcamy do udziału w Godzinie Miłosierdzia i adoracji Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku o godz. 15.00.

3. Dziś na Mszy św. o godz. 15.00 dzieci z klas IV szkoły podstawowej obchodzić będą swoją I rocznicę przyjęcia do I Komunii świętej.

4. Spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich jutro po wieczornej Mszy św., spotkanie grupy św. Ojca Pio w sobotę również po wieczornej Mszy św.

5. Żywy Różaniec 3 czerwca organizuje wyjazd na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę. Wyjazd o 4 rano powrót około 23; koszt 60 zł. Zapisy w zakrystii.

6. Bezpłatne porady prawne w czwartek 18 maja w godzinach od 19-20 w kancelarii parafialnej.

7. Dziękujemy za przygotowanie uroczystości z okazji 100 rocznicy objawień fatimskich, posprzątanie kościoła i upiększenie terenu wokół naszej świątyni oraz naprawienie drzwi. Dziękujemy za materialne wspieranie dzieła upiększania naszego Sanktuarium i funkcjonowania domu pomocy Samarytanin. Za przekazanie ofiary na Samarytanina „Bóg zapłać” rodzinie i osobom uczestniczącym w pogrzebie śp. Czesławy Tacikowskiej. Kolekta z niedzieli 7 V wyniosła 6974 zł.

8. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy pamiątki z naszego Sanktuarium (szczególnie albumy parafialne i diecezjalne), prasę katolicką i cegiełki na Samarytanina.

9. Trwa rekrutacja do klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 4. Informacje w gazetce parafialnej.

Do wieczności odeszła:
Czesława Tacikowska, l. 96

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników świątecznej liturgii w naszym Sanktuarium i życzymy, by Jezus – Król Miłosierdzia był naszą Drogą, Prawdą i Życiem !!!


100 rocznica objawień w Fatimie
(list Episkopatu Polski)

Narastający obecnie deficyt miłości, z równoczesnym lekceważe-niem przykazań, sprawia, że żyjemy w świecie naznaczonym głębokimi po-działami i wrogością. Warto o tym przypomnieć w roku, w którym obcho-dzimy jubileusz setnej rocznicy objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Fatimie od 13 maja do 13 października 1917 roku. Objawienia te należą do najbardziej znaczących w życiu Kościoła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności. Świadczy o tym niezwykłe zainteresowanie Fatimą ludu Bożego wraz ze swymi pasterzami, inspirowanymi nauczaniem papieży, zwłaszcza św. Jana Pawła II. Papież Polak włączył w poczet błogosławionych dwoje dzieci fatimskich: Hiacyntę i Franciszka, zaś czcigodną Sługę Bożą, siostrę Łucję, przyjmował na audiencjach i korespondował z nią aż do jej śmierci. Troje dzieci z Fatimy, mimo ich bardzo młodego wieku, pozostawiło nam świetlany przykład miłości Boga, modlitwy i cierpienia, ofiarowanych w potrzebach Kościoła i świata, zwłaszcza w intencji nawrócenia grzeszników, zachowywania przykazań Dekalogu oraz wybawienia nas od wojny. W świetle tych objawień Kościół rozeznaje znaki czasu.

Celem objawień Maryjnych, w szczególności tych w Fatimie, jest ukazanie i wyjaśnienie znaków czasu w dobie kryzysu wiary. W odczytywa-niu owych znaków ważną rolę pełni Maryja, Matka Zbawiciela, kiedy wzy-wa wciąż na nowo do realizowania woli Bożej, jako jedynej gwarancji za-chowania ładu i pokoju na świecie. Przykład dzieci fatimskich, pełnych szla-chetnej prostoty i zawierzenia Bogu, jest żywym przypomnieniem o absolut-nym prymacie Boga w życiu i pełnieniu Jego woli od najmłodszych lat aż do spotkania z Nim w chwale nieba. Gdy zawodzi mądrość „wielkich” tego świata, Najlepszy Ojciec w niebie po raz kolejny w dziejach ludzkości po-sługuje się głosem „maluczkich”, by przypomnieć o najważniejszych spra-wach człowieka i świata.

W dzieło odczytywania przesłania orędzia z Fatimy włączali się wszyscy kolejni papieże, dostrzegając w nim wyraz Bożego miłosierdzia dla ratowania świata. Wolno nam jednak powiedzieć, że szczególne zasługi na tym polu pozostawił św. Jan Paweł II.

Papieżowi ocalonemu z zamachu za przyczyną Pani Fatimskiej w dniu 13 maja 1981 roku, niezwykle bliska była sprawa Rosji i rozpadających się struktur komunizmu. Toteż 25 marca 1984 roku dokonał on Aktu po-święcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, obejmując nim szczególnie „tych ludzi i te narody, które tego najbardziej potrzebują”. Według we-wnętrznego natchnienia siostry Łucji, dopiero poprzez ten Akt zostało speł-nione życzenie Matki Bożej, ponieważ dokonano zawierzenia publicznie i w jedności z wszystkimi biskupami świata. Nasz wielki rodak w sobotę 13 ma-ja, w Jubileuszowym Roku 2000 włączył do grona błogosławionych Fran-ciszka i Hiacynty a czerwcu tego samego roku ujawnił trzecią część tajemni-cy fatimskiej.

Benedykt XVI, najbliższy współpracownik św. Jana Pawła II, pod-czas pielgrzymki do Fatimy 13 maja 2010 roku stwierdził, że „łudziłby się ten, kto by sądził, że misja Fatimy została zakończona”. Dlatego akcentował z całą mocą, że orędzie z Fatimy powinno być podjęte przez każdego wy-znawcę Chrystusa.

Według przekazu Sługi Bożej, siostry Łucji, Pani Fatimska wskazuje na dwie drogi ocalenia świata. Pierwszą z nich jest powrót do Ewangelii oraz osobiste wejście na drogę nawrócenia i pokuty. Jest to droga, którą zaplano-wał Bóg zachęcając przez swego Jednorodzonego Syna do modlitwy ekspia-cyjnej w intencji nawrócenia grzeszników. W czasach, kiedy Bóg jest znie-ważany, prawa Boże deptane a świat pogrąża się w ciemności zła, konieczne jest zadośćuczynienie Bogu w Chrystusie, zgodnie ze słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do dzieci z Fatimy: „Ofiarujcie się za grzeszników i po-wtarzajcie wielokrotnie – zwłaszcza gdy będziecie podejmowali jakąś ofiarę – «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszni-ków oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepoka-lanemu Sercu Maryi»” (Objawienie z 13 lipca 1917 roku).

Jeżeli jednak zabraknie osobistego i wspólnotowego zadośćuczynie-nia – ostrzegała Maryja – Bóg poprowadzi ludzkość inną drogą ratowania świata, poprzez bolesne oczyszczenie: cierpienia, prześladowania, wojny i śmierć. Wtedy liczni chrześcijanie dołączą do ukazanej w „trzeciej tajemni-cy” fatimskiej wielkiej rzeszy kapłanów, osób zakonnych i świeckich wy-znawców Chrystusa, podążających pokornie za papieżem. Jak wiemy ze wspomnianej wizji, wszyscy oni przemienili się w orszak męczenników, za którymi postępowali aniołowie, zbierający do kryształowego naczynia krew męczenników, zjednoczonych w swej śmierci z odkupieńczą śmiercią Chry-stusa, a wszystko działo się pod wielkim krzyżem na wzgórzu za miastem, będącym symbolem Golgoty.

Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. W naszej Ojczyźnie żywo pielęgnowany jest kult Pani Fatimskiej, której figura peregrynowała w wybranych parafiach każdej diecezji od 14 paź-dziernika 1995 roku do 11 października 1996 roku. Oby Pan Bóg dał naszej ojczyźnie łaskę odwagi do wielkiej duchowej odnowy, celem zachęty i opar-cia moralnego także dla innych narodów. Zależy to jednak od tego, czy nam wszystkim nie zabraknie żywej wiary i wytrwałości. Kto pragnie przyjąć orędzie fatimskie, niech nie lęka się wstąpienia na drogę ewangelicznej od-nowy życia, pokuty i modlitwy wynagradzającej za nawrócenie błądzących.

Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą ta-jemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia. Będzie wówczas goto-wy przyjąć Serce Maryi za wzór dla swojego życia duchowego w przymie-rzu dwóch serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

Dnia 8 września 1946 roku na Jasnej Górze biskupi polscy, pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski, dokonali Aktu po-święcenia naszej ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Wzorując się na tamtym epokowym wydarzeniu Episkopat Polski w jubileuszowym roku setnej rocznicy objawień, 6 czerwca br., podczas zebrania plenarnego odno-wi Akt poświęcenia. Będzie to miało miejsce w pallotyńskim sanktuarium na Krzeptówkach, zwanym potocznie „Polską Fatimą”. Następnie zostanie on ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto narodzenia Matki Bożej, 8 września 2017 roku.

Błagając o zbawienne owoce jubileuszu setnej rocznicy objawień fatimskich, módlmy się słowami sługi Bożego Piusa XII z 31 października 1942 roku: „Matko nas wszystkich i Królowo świata, poświęcamy siebie na zawsze Twemu Niepokalanemu Sercu, by Twoja miłość i opieka mogły przyśpieszyć tryumf Królestwa Bożego, a wszystkie narody, żyjąc w pokoju ze sobą i z Bogiem, mogły nazywać Cię Błogosławioną i śpiewać wraz z Tobą od krańca do krańca ziemi Magnificat uwielbienia, miłości i wdzięcz-ności wobec Serca Jezusowego, jedynego źródła Prawdy, Życia i Pokoju”.


Intencje mszalne

Niedziela 14 maja
7.30 + Barbara Piontek – greg.
7.30 + Krzysztof Szczepański oraz o zdrowie i Miłosierdzie Boże dla rodziny
9.30 + Kazimierz, Zofia i Helena Grodziccy
11.00 + syn Wiesław (17 r. śm.), rodzice z ob. stron i zmarli z rodziny
12.00(kap) + Genowefa i Bartłomiej Porada, Krystyna i Marian Lewandowscy, Jadwiga i Marian Krzyżelewscy, Zofia i Ireneusz Szczepankiewicz oraz zmarli z rodziny
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i wierność powołaniu dla ks. Macieja
18.00 + Izydor i Klementyna Jurczyk, Aniela, Leonard, Marek Nęccy, Marianna Rogiewicz
20.00 + Krzysztof Górecki – greg.

Poniedziałek 15 maja
7.00 + Krzysztof Karbowiński – greg.
7.00 + Krzysztof Górecki – greg.
8.30 + Zofia i Antoni Wronieccy
17.00 + Gertruda Tarkowska (3 r. śm.)
17.00 + Barbara Piontek – greg.
18.00 + Zofia, Stanisław i Tadeusz Janik

Wtorek 16 maja
7.00 + Krzysztof Górecki – greg.
8.30 + Krzysztof Karbowiński – greg.
17.00 + Zofia i Jan Zaidlewicz
17.00 + Leszek Domżalski
18.00 + Barbara Piontek – greg.

Środa 17 maja
7.00 + Krzysztof Górecki – greg.
7.00 + Adam Wiśniewski – int. od rodziny Siałkowskich
8.30 + Krzysztof Karbowiński – greg.
17.00 + Elżbieta Szczepanowska (z ok. ur.) i brat Kazimierz
17.00 + Barbara Piontek – greg.
18.00 + ks. prał. Zdzisław Wyrowiński

Czwartek 18 maja
7.00 + Krzysztof Karbowiński – greg.
8.30 + Adam Wiśniewski
17.00 + rodzice z obojga stron: Halina i Wacław Głowaccy, Apolonia i Feliks Jurkiewicz
17.00 + Kazimierz Molenda (8 r. śm.)
18.00 + Barbara Piontek – greg.

Piątek 19 maja
7.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 + Krzysztof Karbowiński – greg.
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Kazimierz Tomczyk (8 r. śm.) oraz rodzice Stefan i Janina Rybiccy
17.00 + Barbara Piontek – greg.
18.00 + Wiktoria i Bolesław Oleskiewicz (rez.)

Sobota 20 maja
7.00 + Krzysztof Karbowiński – greg.
8.30 – dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Łukasza z ok. urodzin
8.30 + Hieronim Bronowski
16.00 – msza św. ślubna
17.00 + syn Mariusz, mąż Władysław, rodzice i zmarli z rodziny
17.00 + Barbara Piontek – greg.
18.00 + Ludmiła, Wincenty i zm. z obojga stron oraz Maria, Alfons i zm. z obojga stron

2017-05-14T23:19:16+00:00