4 II 2018 r., V Niedziela zwykła

Moim działem miesiące nicości

Płaczących na ziemi jest tak wielu, że gdyby ich łzy połączyć, popłynęłaby wielka rzeka. To źródło rzadko zbliża do Boga, ono znacznie częściej oddala od Niego. Ono rodzi pytanie: Czy ten świat w ogóle jest dziełem Boga, skoro w nim, pokolenie po pokoleniu, płynie rzeka ludzkich łez? Czy Dobry Bóg mógł zgodzić się na taką rzekę?

Dla nas żyjących według prawa: przyjemności — tak, cierpienie — nie, zachowanie Syna Bożego na ziemi jest zupełnie niezrozumiałe. Dla Niego zaś, żyjącego według zasady: miłość — tak, nienawiść — nie, cierpienie jest normalnym odruchem ludzkiego serca. W świecie ostrego zmagania miłości z nienawiścią, życia ze śmiercią, wieczności z doczesnością, cierpienie jest nieuniknione. Skoro Syn Boga zdecydował się na życie w naszym świecie, musiał powiększyć płynącą w nim rzekę łez. Uświęcił w ten sposób wszystkie wody tej rzeki i nadał im tajemniczy sens. Dla nas, zamkniętych w doczesności, sens ten jest wciąż ukryty. W oczach Boga ta właśnie rzeka jest najbardziej urodzajną rzeką ziemi. To w niej dokonuje się oczyszczenie i ożywienie wielu.


W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.


Ogłoszenia duszpasterskie  V Niedziela zwykła – 4 II 2018

1. W środę zapraszamy na comiesięczny apel jasnogórski w intencji papieża Franciszka o godz. 20.30.

2. W przyszłą niedzielę przypada XXVI Światowy Dzień Chorego. Ogólnodiecezjalne obchody odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Bielanach. W naszym Sanktuarium Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych o godz. 12.30.

3. Zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny w przyszłą niedzielę o godz. 18.00.

4. Również w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.30 rozpocznie się tzw. nabożeństwo czterdziestogodzinne (adoracja Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem)

5. Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na funkcjonowanie parafii, ogrzewanie kościoła i kaplicy, funkcjonowanie domu pomocy Samarytanin – szczególnie składane podczas tegorocznej kolędy, którą wczoraj zakończyliśmy. W przyszłą niedzielę comiesięczna kolekta inwestycyjno – remontowa. Kolekta z niedzieli 28 I wyniosła 5246 zł. Mamy swój własny KRS fundacji Samarytanin: 0000647260 – będziemy wdzięczni za przekazanie 1% podatku dochodowego. Właściwe ulotki znajdują się pod chórem na półkach.

6. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy prasę katolicką, pamiątki z naszego Sanktuarium oraz cegiełki na Samarytanina.

Do wieczności odeszła:
Anna Pchełka, l. 97

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich nawiedzających nasze Sanktuarium.  Niech Jezus – Król Miłosierdzia leczy nasze dusze i ciała !!!


Intencja mszalne

Niedziela 4 lutego
7.30 + Marianna Wysocka
9.30 + Gertruda Pułkonik (9 r. śm.)
11.00 + Jerzy Boniek (16 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron
12.00(kap) + Stanisław Reczuch – greg.
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + rodzice Janina (3 r. śm.) i Antoni Łaszewscy oraz bracia Janusz i Zdzisław Łaszewscy
18.00 + Józef Zejfer i rodzice z obojga stron
20.00 + Magdalena Mech

Poniedziałek 5 lutego
7.00 + Stanisław Reczuch – greg.
8.30 + Józefa Sztandarska (21 r. śm.) i Jan
17.00 – o błogosławieństwo Boże dla Konrada z okazji 18 urodzin
17.00 – rez.
18.00 + Ewa Breś

Wtorek 6 lutego
7.00 + Stanisław Reczuch – greg.
8.30 + zmarli z rodzin Puszakowskich, Laszkiewicz, Waligórów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 + Dorota i Marek
18.00 + Józef Stępiński (29 r. śm.)

Środa 7 lutego
7.00 + Stanisław Reczuch – greg.
8.30 + Zbigniew Konieczny
17.00 + rodzice Helena i Antoni Traczykowscy oraz brat Tadeusz
18.00 + Franciszek Trejdowski, rodzice i rodzeństwo

Czwartek 8 lutego
7.00 + Stanisław Reczuch – greg.
8.30 + Bogdan Pietrykowski
17.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Leszka  Dembka z okazji 80 urodzin
17.00 – o błogosławieństwo Boże dla rodziny za przyczyną św. Józefa
18.00 + Maria Kluczewska

Piątek 9 lutego
7.00 + Stanisław Reczuch – greg.
8.30 + Bronisława Lesińska
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Kazimierz Maciulewicz
17.00 – o potrzebne łaski w chorobie dla Janusza Radziszewskiego
18.00 + Stefan (24 r. śm.) i Janina Czerwińscy oraz dziadkowie z obojga stron

Sobota 10 lutego
7.00 + Stanisław Reczuch – greg.
8.30 – dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla całej rodziny
8.30 – dziękczynna z prośbą o dalsze błog. Boże dla Mileny
17.00 + rodzice Anna i Wincenty Haufa oraz zmarli z rodziny
17.00 + Henryk Glinkau (15 r. śm.), rodzice, rodzeństwo i dziadkowie z obojga stron
18.00 + Monika (z ok. urodzin) i Konrad Jędraszek, syn Łukasz oraz krewni  i znajomi


ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2018

Drodzy Bracia i Siostry!

Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością poleceniu Pana (por. Łk 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mk 6, 7-13) i zgodnie z bardzo wymownym przykładem, jego Założyciela i Nauczyciela. W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana: „’Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja’. I od tej godziny uczeń wziął Ją do sie-bie” (J 19, 26-27).

1. Te słowa Pana rzucają głębokie światło na tajemnicę krzyża. Nie jest on beznadziejną tragedią, ale miejscem, gdzie Jezus ukazuje swoją chwałę i przekazuje swoją ostatnią wolę miłości, która staje się konstytutywną zasadą wspólnoty chrześcijańskiej i życia każdego ucznia. Przede wszystkim słowa Jezusa zapoczątkowują powołanie Maryi jako Matki całej ludzkości. Będzie Ona w szczególności Matką uczniów swojego Syna i będzie się nimi opiekowała i czuwała nad ich drogą. A wiemy, że matczyna troska o syna czy córkę obejmuje zarówno materialne, jak i duchowe aspekty ich wychowania. Niewysłowione cierpienie krzyża przeszywa duszę Maryi (por. Łk 2, 35), ale Jej nie paraliżuje. Przeciwnie, zaczyna się dla Niej, jako Matki Pana, nowa droga poświęcenia. Jezus na krzyżu troszczy się o Kościół i o całą ludzkość, a Maryja jest powołana do dzielenia tej Jego troski. Dzieje Apostolskie, opisując wielkie wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, ukazują Maryję, która zaczęła wykonywać swoje zadanie w pierwszej wspólnocie Kościoła. Zadanie, które nigdy się nie kończy.

2. Uczeń Jan, umiłowany, reprezentuje Kościół, lud mesjański. Ma on uznać Maryję za swoją Matkę. A w tym uznaniu ma Ją przyjąć, kontemplować w Niej wzór ucznia, a także macierzyńskie powołanie, które Jezus Jej powierzył, wraz z troskami i projektami, jakie się z tym wiążą – ma być Matką, która kocha i rodzi dzieci, potrafiące kochać zgodnie z przykazaniem Jezusa. Zatem macierzyńskie powołanie Maryi, powołanie do opieki nad dziećmi przechodzi na Jana i na cały Kościół. Cała wspólnota uczniów jest włączona w macierzyńskie powołanie Maryi.

3. Jan, jako uczeń, który dzielił z Jezusem wszystko, wie, że Nauczyciel chce doprowadzić wszystkich ludzi do spotkania z Ojcem. On może zaświadczyć, że Jezus spotykał wielu ludzi, którzy byli chorzy na duchu, gdyż byli pełni dumy (por. J 8, 31-39), i chorych na ciele (por. J 5, 6). Wszystkim im darował miło-sierdzie i przebaczenie, a chorym – także uzdrowienie fizyczne, znak obfitości życia w królestwie, gdzie każda łza zostaje osuszona. Tak jak Maryja, uczniowie są powołani, by opiekowali się sobą nawzajem, ale nie tylko. Wiedzą, że serce Jezusa jest otwarte dla wszystkich bez wyjątku. Wszystkim musi być głoszona Ewangelia o królestwie i wszystkich, którzy są w potrzebie, musi obejmować miłość chrześcijan, po prostu dlatego, że są osobami, dziećmi Bożymi.

4. To macierzyńskie powołanie Kościoła w stosunku do osób będących w po-trzebie i chorych urzeczywistniało się na przestrzeni jego dwutysiącletniej histo-rii w przebogatej serii inicjatyw na rzecz chorych. Nie należy zapominać o tej historii ofiarności. Dziś trwa ona nadal na całym świecie. W krajach, gdzie ist-nieją wystarczające systemy publicznej opieki zdrowotnej, działalność zgroma-dzeń katolickich, diecezji i ich szpitali oprócz zapewniania opieki medycznej na wysokim poziomie ma na celu stawianie człowieka w centrum procesu leczenia i prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem życia i chrześcijańskich war-tości moralnych. W krajach, w których systemy opieki zdrowotnej są niewystar-czające lub ich brakuje, Kościół stara się zaoferować ludziom możliwie jak naj-więcej w zakresie opieki zdrowotnej, aby wyeliminować śmiertelność niemow-ląt i wykorzenić niektóre szeroko rozpowszechnione choroby. Gdziekolwiek się znajduje, stara się on leczyć, nawet kiedy nie jest w stanie przywrócić zdrowia. Obraz Kościoła jako „szpitala polowego”, otwartego dla wszystkich zranionych przez życie, jest rzeczywistością bardzo konkretną, bowiem w niektórych czę-ściach świata tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną opiekę zdrowotną ludności.
(c.d. w następnym numerze)


Parafialny Oddział „CARITAS” przy Parafii Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny  w Toruniu
Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Saldo na dzień 01.01.2017 r. 4.089,87 zł.
Dochody:
w tym 30.990,44 zł.
– zbiórka do puszek 20.591,09 zł.
– skarbonka 8.799,35 zł.
– darowizny 1.100,00 zł.
– prowizja ze sprzedaży świec 500,00 zł.
Wydatki:
w tym 30.895,24 zł.
– art. spożywcze 4.555,97 zł.
– chleb 7.491,12 zł.
– paczki świąteczne 14.925,59 zł.
– mleko „Bebiko” 320,45 zł.
– obiady 1.353,20 zł.
– Dzień Chorych 534,90 zł.
– Akcja szkolna 693,27 zł.
– zapomogi 785,98 zł.
– koszty bankowe 234,76 zł.
Saldo na dzień 31.12.2017 r. 4.185,07 zł.
Sporządziła:
Danuta Wolska