25 III 2018 r., Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Miłość silniejsza od życia
Życie stanowi wielką wartość. Gotowi jesteśmy oddać za nie pieniądze, tytuły, sławę, bogactwo… Ale nie jest ono wartością najwyższą. Istnieje bowiem siła wyższa, mająca władzę nad życiem. A siłą tą jest miłość. Z miłości człowiek może oddać życie za tych, których kocha.
Miłość jest tak silna, że potrafi przezwyciężyć naturalne pragnienie życia i oddać życie dla dobra osoby kochanej. W tym geście człowiek nie niszczy siebie, ale wręcz przeciwnie, podejmując taką decyzję tworzy siebie. W geście ofiarowania życia za innych osiąga najwyższy szczyt doskonałości dostępny dla człowieka. Jezus wchodząc do Jerozolimy w Niedzielę Palmową wiedział, że w najbliższych dniach czeka Go w tym mieście śmierć. On podjął decyzję oddania swego życia za nas. Ukazał tym samym tę niepojętą moc, jaka jest w sercu człowieka, jedyną moc decydującą o jego godności — moc miłości.
Rozważając postawę Syna Człowieczego w dramatycznych wydarzeniach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Niedzieli, trzeba nieustannie mieć na uwadze tę wielką prawdę, iż miłość jest silniejsza od życia. Ktokolwiek ceni życie swoje więcej niż miłość, nie wejdzie w głąb tajemnic Wielkiego Tygodnia. Będą one dla niego pełne absurdów.


W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.


Wielki Czwartek 2018r
Modlitwy do Ducha Świętego za kapłanów
Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości , uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
I umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy
I błogosławieństwo pokoju na cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
By w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
Amen.
Duchu Święty,
Twoją mocą począł się w łonie Maryi Dziewicy
Najwyższy i Wieczny Kapłan- Jezus Chrystus.
Prosimy Cię,
Byś formował umysły i serca wszystkich kapłanów.
Obejmij swoją Boską mocą ich słabą wolę,
Aby pozostali wierni Chrystusowi.
Udziel im światła,
Aby dostrzegli w sobie to, co się nie podoba Jemu,
Oraz daj im odwagę i siłę do odrzucenia tego.
Niech dzięki Tobie staną się świętymi
Ku chwale Boga Ojca.
Amen.


Ogłoszenia duszpasterskie 

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 25 III 2018

1. Liturgią Niedzieli Palmowej wchodzimy w przeżywanie Wielkiego Tygodnia, a w nim Triduum Paschalnego – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

2. Gorzkie Żale dziś o godz. 17.15 oraz w Wielki Czwartek i Wielki Piątek po ceremoniach ok. godz. 19.30.

3. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele od godz. 15-18 (od poniedziałku do czwartku) oraz w tzw. ciemnicy (kaplica) w Wielki Czwartek do godz. 22 oraz w Wielki Piątek od 7 do 18, a przy Grobie Pańskim po ceremoniach w Wielki Piątek do Wielkiej Soboty do godz. 20.50.

4. Skarbonki Caritas – jałmużnę postną składamy przy Grobie Pańskim lub w procesji darów ofiarnych podczas każdej Mszy św.

5. W I Święto Wielkiej Nocy Msze św. o godz. 6.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00, 18.00. Nie ma Mszy św. o godz. 7.30, 20.00 oraz o godz. 12.00 w kaplicy. W II Dzień Świąt Msze św. tak jak w każdą niedzielę oprócz Mszy św. o 12 w kaplicy.

6. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego kolekta na ogrzewanie kościoła i kaplicy, w II Święto na prace renowacyjne katedry Świętych Janów.

7. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na upiększanie naszej świątyni oraz na kwiaty do Grobu Pańskiego, które składamy do skarbonki pod chórem. Dziękujemy za ofiary na funkcjonowanie Domu Pomocy Samarytanin wpłacane na konto bankowe, składane osobiście oraz z przekazania 1% podatku dochodowego na ten cel. Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów możemy uzyskać w każdą środę od godz. 15. „Bóg zapłać” serdecznie za posprzątanie kościoła i terenu okalającego. Kolekta z 18.03.: 5112 zł. Dziękujemy także za ofiary na paczki świąteczne dla potrzebujących z naszej parafii (3620 zł.).

8. Zapraszamy do naszego sklepiku oraz biblioteki i wideoteki parafialnej.

9. W Triduum Paschalne biuro parafialne nieczynne.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich nawiedzających nasze Sanktuarium i pragnących przeżywać Triduum Paschalne. Niech Jezus – Król Miłosierdzia umacnia naszą wiarę !!!


 25 marca: Dzień Świętości Życia

Św. Jan Paweł II powiedział stanowczo w Kaliczu, że „naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przeszłości”. Czy ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest tylko „utopią” katolików? Jakie korzyści płyną z szacunku do życia na każdym etapie dla społeczeństwa?

– Obrona życia, jego świętości i nietykalności jest dowodem realizmu w wymiarze jednostkowym i społecznym. Zwolennik aborcji zostanie poddany eutanazji, a naród akceptujący abosrcję jako „prawo” niechybnie wymrze (Jakub Pulikowski)

„Odpowiadam miłością jak potrafię”: z prof. Bogdanem Chazanem rozmawia O. Zbigniew Deryło OFMCONV (Rycerz Niepokolanej, grudzień 2017, nr 12):

„W czasie Bożego Narodzenia często przychodziło mi do głowy, że szpital położniczy jest miejscem, gdzie każdego dnia wielokrotnie powtarza się misterium narodzin człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga […]
Macierzyństwo Maryi jest przykładem dla współczesnych matek, jak dziękować Bogu za wyróżnienie bycia matką.”

„Dlaczego mamy ratować życie?
prof. Chazan: To obowiązek każdego człowieka, nie tylko katolika. Obowiązek ratowania kogoś będącego w zagrożeniu jest zapisany w naszym sercu. Porzucenie potrzebującego pomocy jest czymś niestosownym A cóż dopiero zabicie innego człowieka! A to się robi, pod pretekstem własnej wygody, litości dla cierpiącego. Rząd Islandii triumfalnie ogłosił, że kraj jest wolny od zespołu Downa. To nic innego jak powtóka ludobójstwa.”

Ks. Marek Dziewiecki: „Błogosławieni, którzy chronią życie”

„Wydawałoby się, że w czasach, w których zakazana jest kara śmierci dla morderców, a medycyna prenatalna ponad wszelką wątpliwość udowodniła, że człowiekiem stajemy się od momentu poczęcia, nikt już nie pozwoli na zabijanie dzieci w fazie rozwoju prenatalnego”

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI DUSZPASTERSTWA KEP
W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM W ŻYCIE
USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELĘ
Promocja i ochrona niedzieli jako dnia wolnego od pracy dla wszystkich jest bez wątpienia także zadaniem dla państwa i samorządu. Jeśli niedziela jest ze swej natury własnością człowieka, to należy ją w pełni zwrócić człowiekowi. Każdemu człowiekowi. Państwo zaś powinno niedzielę chronić prawem jako fundamentalne społeczne spoiwo i kulturową wartość, niczym świętość! Jest tak co najmniej z kilku względów. Na początku transformacji systemowej zaniedbano zabezpieczenie niedzieli, pomimo że zarówno Konferencja Episkopatu Polski, a także kolejni biskupi Górnego Śląska podkreślali podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl., że niedziela jest i zawsze powinna być „Boża i nasza”. Niestety, również mimo odpowiednich zapisów w porozumieniach społecznych końca lat 80. minionego stulecia, niedzieli skutecznie nie ochroniono choćby w prawodawstwie po roku 1989. W efekcie tych zaniedbań setki tysięcy obywateli naszego kraju – przede wszystkim kobiet – zmuszono do niekoniecznej niedzielnej pracy, a samą niedzielę zdegradowano, niszcząc po drodze te wartości, którym służyła.
W tym kontekście przychodzą na myśl słowa Izajasza, które winniśmy odczytywać w kategorii Bożej obietnicy. Prawie trzy tysiące lat temu starotestamentalny prorok pouczał przedstawicieli Narodu Wybranego o konieczności świętowania szabatu, dnia upamiętniającego wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Przypomnijmy, że głównym rysem tej niewoli było pozbawienie Żydów ojczystej ziemi i obciążenie katorżniczą pracą.
Zachęta proroka Izajasza do obchodów „święta odzyskanej wolności” była z pewnością efektem analizy ówczesnej rzeczywistości, w której – o czym niejednokrotnie zaświadcza Stary Testament – miejsce Boga zajęły bożki. Bałwochwalstwo wypierało sukcesywnie kult jednego Boga. Wobec takich tendencji prorok nie mógł pozostać obojętny: „Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły” (Iz 58,13-14). Prorok Izajasz zachęcał więc Żydów, aby poprzez chwilowy dystans (przez jeden dzień) do ludzkich spraw nadali odpowiednią cześć i godność świętowaniu. W tak pojętej sztuce życia dostrzegał sposób na doświadczenie „rozkoszy”, radości i przyjemności w relacji z Panem Bogiem.
Skoro dla ludzi wierzących, dla chrześcijan niedziela jest dniem Pańskim, uobecnieniem Zmartwychwstania Pańskiego i czasem zawiązania wspólnoty, to być może warto raz jeszcze uwierzyć nadziei, że jedynie łącząc siły, możemy do czegoś dojść, czegoś razem dokonać.

dokończenie w kolejnym numerze……….


Triduum Paschalne  
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego

29.03.2018 Wielki Czwartek Dzień ustanowienia Eucharystii
i sakramentu Kapłaństwa.

 – godz. 1000Msza Św. Krzyżma (katedra śś. Janów). Msza pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława Śmigla z kapłanami całej diecezji;
– godz. 1800Msza św. Wieczerzy Pańskiej
(jedyna Msza Św. odprawiana w tym dniu w parafii). Po Mszy Świętej Gorzkie Żale i adoracja Najświętszego Sakramentu
w ciemnicy (kaplica), która potrwa do godz. 2400.
30.03.2018 Wielki Piątek – Dzień Męki i Śmierci Zbawiciela.
Obowiązuje ścisły post paschalny. W tym dniu nie odprawia się Mszy Świętej.
– godz. 730 – Liturgia Godzin (kaplica) – Godzina Czytań i Jutrznia, możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu;
– godz. 1500 – (w kościele) Godzina Miłosierdzia i Droga Krzyżowa. Rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia;
– godz. 1800 – Ceremonie Wielkopiątkowe – Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża i Komunia Św. Po ceremoniach (ok. godz. 1930) Gorzkie Żale (trzy części) i adoracja Najświętszego Sakramentu
w Grobie Pańskim przez całą noc. Za adorację krzyża można uzyskać odpust zupełny. Ofiary z Grobu Pańskiego przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

 • Wielka Sobota

 – godz. 730 – Liturgia Godzin;
– święcenie pokarmów od godz. 1100 do godz. 1600, co 30 minut
(kaplica). Zachęcamy do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych;
– godz. 2100 Liturgia Wigilii Paschalnej (Uroczysta Liturgia Światła, Słowa, Wody i Eucharystii). Potrwa ok. 2,5 godz. Przynosimy ze sobą świece (chrzcielne lub paschałki). Za odnowienie przyrzeczeń chrztu św. można uzyskać odpust zupełny. Msza Św. Wigilii Paschalnej jest najbardziej uroczysta w całym roku kościelnym. Uroczystość kończy się procesją rezurekcyjną.
01.03.2018 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
godz. 600 Msza Św. z procesją paschalną. Nie będzie Mszy św.
o godz. 730, 1200, 1400 i 2000.

W poniedziałek wielkanocny (II Święto) Msze Święte według porządku niedzielnego, z wyjątkiem Mszy Św. w kaplicy o godz. 1200 – z udziałem przedszkolaków i o godz. 1400 (Trydenckiej).
Okazja do sakramentu pokuty i pojednania:

 • Wielki Poniedziałek (10.04): 700-730, 800-830, 1700-1830
 • Wielki Wtorek (11.04): 700-730, 800-830, 1700-1830
 • Wielka Środa (12.04): 700-730, 800-830, 1700-1830    
 • Wielki Czwartek (13.04): 700-730, 1500-1530
 • Wielki Piątek (14.04): 700-730, 1500-1700, 2030-2400
 • Wielka Sobota (15.04): 600-730, 1030-1130, 1500-1630  Intencje mszalne
  Niedziela 25 marca
  7.30 + mąż Stanisław, rodzice Jani Zuzanna oraz dziadkowie Marianna i Józef
  7.30 – o pomyślny przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Tadeusza
  7.30 – o zdrowie i błog. Boże dla Julki
  9.30 + Stanisław (34 r. śm.) i Rozalia Podolscy
  11.00 – rez. p. Głowińscy
  12.00(kap) + Józef Werner, Adam Pankowski i rodzice z obojga stron
  12.30 – suma w intencji parafian
  15.00 + Wanda i Zygmunt Bronowscy
  18.00 + Melania Ossowska – greg.
  20.00 + Irena i Wacław Łęgowscy oraz zmarli z rodziny
  Poniedziałek 26 marca
  7.00 + Melania Ossowska – greg.
  8.30 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla męża z ok. urodzin i dla całej rodziny  Rogalskich
  17.00 + mama Bronisława Przypis
  (17 r. śm.) i brat Andrzej Przypis
  (15 r. śm.)
  18.00 + Janina Wąsikowska (9 r. śm.) i zmarli z rodziny
  Wtorek 27 marca
  7.00 + Melania Ossowska – greg.
  8.30 + Zofia Sztanga
  17.00 + Michał Smorowski (22 r. śm.)
  17.00 – za Wiktorię Sołdrowską w 1 rocznicę urodzin
  18.00 + Bronisława i Franciszek Wierszyło
  Środa 28 marca
  7.00 + Melania Ossowska – greg.
  8.30 + zmarli z rodzin Brzozowskich i Rogalskich
  17.00 + Ignacy (23 r. śm.) i Zofia (3 r. śm.) Walichniewicz
  17.00 + Jadwiga Zyblewska
  18.00 + dziadkowie Zabłotni, Konieczniak oraz Urszula Konieczniak
  Czwartek 29 marca
  18.00 – każdy kapłan we własnej intencji
  Piątek 30 marca
  18.00 – liturgia Męki Pańskiej
  Sobota 31 marca
  21.00 + Zdzisław (4 r. śm.) i Teresa Urbańscy
  21.00 + mama Monika, syn Łukasz, krewni i znajomi
  21.00 – rez.
  21.00 – rez.
  Niedziela 1 kwietnia
  6.00 – suma w intencji parafian
  9.30 + Janina Dziejak (27 r. śm.), rodzice i brat Stanisław
  11.00 + rodzice Jaworscy i Gappa oraz zmarli z rodziny z obojga stron
  11.00 – o zdrowie i błog. Boże dla Julki
  12.30 + Jadwiga Piotrowska (9 r. śm.) i zmarli z rodziny
  15.00 + Józef, Elżbieta i Waleria
  18.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże
  dla Krystyny i Marka w 29 r. ślubu oraz dla dzieci Natalii i Mateusza