4 XI 2018 r., XXXI Niedziela zwykła

Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań ?
W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy pierwsze sformułowanie przykazania miłości: „Słuchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem — Pan jedyny. Będziesz miłował twojego Boga, Pana, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił”. Te same słowa powracają w dzisiejszej Ewangelii jako odpowiedź Jezusa dana uczonemu, pytającemu Go, „które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”. Słowa te były dobrze znane Żydom, powtarzali je bowiem dwa razy w ciągu dnia jako modlitwę ranną i wieczorną. Pierwsze słowo: „Słuchaj” — od którego ta modlitwa wzięła nazwę — było wezwaniem do rozważania przykazania Pańskiego i do odmierzania nim własnego życia. Istotnie, modlić się to nie znaczy tylko wzywać Boga i prosić Go o łaski, lecz przede wszystkim słuchać Go: słyszeć Jego słowo, rozważać je i być mu posłusznym.
Szerokie jest bardzo Twe przykazanie, Panie… Ty mnie pouczasz, że szerokością tego przykazania jest miłość, bo gdzie jest miłość, tam nie ma ciasnoty.,. O Panie, daj mi mieszkać w tej szerokości…
(św. Augustyn)


Ogłoszenia duszpasterskie
XXXI Niedziela zwykła – 4 XI 2018

1. Kościół trwa w modlitwie za zmarłych. Przeżywamy oktawę Dnia Zadusznego. W dni powszednie po Mszach św. modlimy się za naszych zmarłych w tzw. zdrowaśkach. Przed sumą w niedziele i uroczystości modlimy się za zmarłych w zdrowaśkach rocznych. Można jeszcze zgłaszać swoich zmarłych do tych modlitw Kościoła w zakrystii lub biurze parafialnym.

2. W środę comiesięczny Apel Jasnogórski w intencji Ojca Świętego Franciszka o 20.30.

3. W czwartek spotkanie liderów grup i ruchów duszpasterskich działających w naszej parafii po Mszy św. o godz. 18.00.

4. W przyszłą niedzielę nasza Ojczyzna świętuje 100 – lecie odzyskania niepodległości. Msza św. dziękczynno – błagalna za Ojczyznę o godz. 9.30.

5. Dziękujemy za posprzątanie naszej Świątyni. „Bóg zapłać” za ofiary na funkcjonowanie parafii i domu pomocy Samarytanin. Dziękujemy za włączenie się w fundację witraży. Za tydzień nasza comiesięczna kolekta inwestycyjno – remontowa. Dziękujemy za zgłaszanie chęci roznoszeni opłatka wigilijnego. Dzieło to rozpocznie się w niedzielę 18 listopada. Kolekta z 28 X wyniosła 5082 zł. „Bóg zapłać” za ofiarn na Kościół w Pakistanie (2244, 17 zł.).

6. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej. Polecamy prasę katolicką, pamiątki z naszego Sanktuarium oraz cegiełki na Samarytanina.


LICZENIE WIERNYCH 2018

Liczenie wiernych odbywa się tradycyjnie w tzw. przeciętną niedzielę, która nie przypada w szczególne kościelne święto lub uroczystość. Głównym celem liczenia wiernych w polskich parafiach jest sprawdzenie, ile osób przychodzi na Msze św., ile z nich stanowią mężczyźni, ile kobiety, a ilu wiernych przystępuje do Komunii świętej. W tym roku w całej Polsce liczono wiernych w niedzielę 21 października.

W naszej parafii we Mszy św. przez całą niedzielę wzięło udział 2674 wiernych (1664 kobiet oraz 1010 mężczyzn). Jest to dokładnie 230 osób mniej niż w roku ubiegłym podczas „niedzieli statystycznej”. Tak duży spadek spowodowany jest małą liczbą dzieci, która rozpoczęła przygotowania do I Komunii świętej. Przed wakacjami w te niedziele, w które odbywały się spotkania z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, frekwencja na Mszy św. o godz. 15.00 wynosiła nawet ok. 500 osób. Obecnie w tej Mszy św. uczestniczy połowa z tej liczby osób.
Najchętniej wierni w naszej parafii przychodzą na msze św. o godzinie 9.30 i 11.00 (ponad 400 osób). Podczas tych Eucharystii, a także podczas Mszy św. o godz. 18.00 frekwencja była dużo wyższa niż w roku ubiegłym.

Duszpasterzy bardzo cieszy fakt, że coraz więcej osób przystępuje do Komunii świętej. Wzrost współczynnika communicantes obserwuje się zresztą w całej Polsce. W naszej parafii pomimo mniejszej liczby uczestników, podczas wszystkich Mszy św. do Komunii świętej przystąpiło 1381 wiernych, czyli 103 osoby.


WYMODLONA I WYWALCZONA WOLNOŚĆ

W uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego wpisana jest miłość do własnej Ojczyzny. Wyraża się ona poprzez codzienną obywatelską uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego oraz międzypokoleniową solidarność, odpowiedzialność za najsłabszych, których Bóg stawia na naszej drodze. Szczególną formą umiłowania Ojczyzny jest obrona jej suwerenności. W dokumencie Konferencji Episkopatu Polski zatytułowanym Chrześcijański kształt patriotyzmu czytamy: „Dla chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi”.
Wyjątkowy przykład tak pojętej miłości pozostawili nam nasi przodkowie. Życiową postawą potwierdzili, że droga do odzyskania przez Naród Polski swego niepodległego i suwerennego państwa wiodła nie tylko poprzez walkę zbrojną, starania polityczne, dyplomatyczne i pracę kilku pokoleń Polaków, ale przede wszystkim przez miłość do Boga i bliźniego, wytrwałą wiarę oraz modlitwę. W 1918 r. za sprawą Bożej Opatrzności i dzięki wielkiemu wysiłkowi całego narodu odrodziła się po 123 latach niewoli niepodległa Polska. Rodziła się ona najpierw w sercach i umysłach naszych przodków, którzy nie chcieli służyć zaborcom.
(…)
Jednym z najgroźniejszych zniewoleń polskiego społeczeństwa w XIX w. był grzech pijaństwa, który niszczył duchowo i moralnie oraz degradował fizycznie. Trzeźwość narodu była wielką troską Kościoła katolickiego. Warto tu wspomnieć bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, bł. Edmunda Bojanowskiego czy Ks. Jana Alojzego Ficka, proboszcza w Piekarach Śląskich. Publiczne nabożeństwa połączone z rekolekcjami i misjami, pokuta oraz śluby wyrzeczenia się alkoholu rozpowszechniły się szybko na ziemiach polskich pod trzema zaborami. Przy parafiach powstawały bractwa religijne o charakterze trzeźwościowym.
Do swoistej przemiany moralnej doszło na ziemiach polskich od lutego do października 1861 r. Wyrażała się ona w bardzo licznych nabożeństwach i procesjach patriotycznych, połączonych ze śpiewem pieśni Boże coś Polskę. W Królestwie Polskim, na terenach obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz na ziemiach polskich pod zaborem pruskim (Wielkopolska, Pomorze Gdańskie) tłumy Polaków gromadziły się na Mszach Świętych o charakterze patriotycznym sprawowanych w intencji Ojczyzny i jej pomyślności. W ten sposób Naród Polski mocno wyraził w formie religijnej wolę suwerennego istnienia.
W drugiej połowie XIX w. niezwykłą rolę w odrodzeniu narodowym i religijnym szerokich warstw społeczeństwa polskiego pod trzema zaborami odegrali duchowni i świeccy katolicy animujący bractwa, zrzeszenia, stowarzyszenia, itd., skupiające Polaków w obronie wiary katolickiej, języka ojczystego, prawa własności, a także w działalności charytatywnej, edukacyjnej, formacyjnej, gospodarczej i kulturalnej. Były one oparte na wartościach chrześcijańskich i wzmacniały formację duchową, narodową i religijną ich członków. Na tej drodze zrodziło się polskie społeczeństwo obywatelskie, w którym uczestniczyły – choć w różnym zakresie – świadome narodowo wszystkie grupy społeczne, od arystokracji i przedsiębiorców, po ubogą ludność wiejską i robotników. W polskim odrodzeniu narodowym brali też czynny udział chrześcijanie innych wyznań, szczególnie ewangelicy na Warmii, Mazurach i Śląsku Cieszyńskim. W zmagania o niepodległą Polskę angażowali się także na rozmaitych polach przedstawiciele innych narodów mieszkających na ziemiach polskich w okresie zaborów.

(z listu pasterskiego Episkopatu Polski z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości)


Intencje mszalne 
Niedziela 4 listopada
7.30 + rodzice Elżbieta i Konrad Tarczykowscy
9.30 + Ignacy Kossakowski (18 r. śm.)
11.00 + Eugeniusz i Bronisława Balewscy oraz Adela i Czesław Sądowscy
11.00 + Michał i Henryk Gawroński
12.00(kap) + Stanisława i Tadeusz Rosińscy, Michalina i Leon Kanigowscy
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Helena Tibin (19 r. śm.)
18.00 + Zofia (8 r. śm.) i Stanisław (16 r. śm.) Bąk, Roman (1 r. śm.) i Janina (15 r. śm.) oraz Franciszek
(24 r. śm.) Koc
20.00 + Janina, Wacław i Kazimierz Reszka
Poniedziałek 5 listopada
7.00 – o wierność powołaniu dla kleryków seminarium, szczególnie dla kleryków Jana i Dawida
8.30 + Krystyna Wysocka
17.00 + Jan Jeszka – greg.
17.00 – o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Celiny
17.00 + Bengt, Erik i Roland
18.00 + zmarli z rodzin Rutkowskich i Zawadzkich
Wtorek 6 listopada
7.00 – o łaski Ducha Świętego i pobożność Maryjną dla Faustynki
8.30 + Stanisław Skowronek (22 r. śm.) oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
17.00 + Łukasz Zaidlewicz (26 r. śm.)
18.00 + Jan Jeszka – greg.
Środa 7 listopada
7.00 + rodzice Maria i Edmund oraz dziadkowie z obojga stron
8.30 + Gertruda, Józef, Marek i Eugeniusz
17.00 + Felicja Zwolińska – int. od Róży św. Faustyny
17.00 + Rajmund Szulc
18.00 + Jan Jeszka – greg.
Czwartek 8 listopada
7.00 + Henryk i Marta Kwiatkowscy, Jan, Marta, Franciszek Zwolińscy, Jan Gonigroszek, Elżbieta Pilkiewicz oraz rodzice
8.30 + Marek Bruhn
17.00 + rodzice Waleria i Antoni
17.00 + Jan Jeszka – greg.
18.00 – o Opatrzność Bożą w trudnej sytuacji życiowej dla Karoliny
Piątek 9 listopada
7.00 + Tomasz Orłowski
8.30 + Marek Bruhn
17.00 + Bogdan i Zofia Grabowscy, Sławomir, Tadeusz, Mirosława Szablewscy
17.00 + Jan Jeszka – greg.
18.00 + Ewa Breś
Sobota 10 listopada
7.00 – w intencji wnuczki Anny z okazji urodzin
8.30 + Irena (10 r. śm.) i Władysław Roszak
8.30 + Jan Jeszka – greg.
17.00 + Antoni Marchlewicz (51 r. śm.)
i rodzice z obojga stron
17.00 + Lenardo Głodowski (z ok. imienin) oraz córka Grażyna