1 IX 2019 r., XXII Niedziela zwykła

O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj !

Pokora człowieka nie polega na zaprzeczaniu własnym zaletom, lecz na uznaniu, że one są wyłącznym darem Boga. Im ktoś jest „większy”, czyli bogatszy w zalety, tym bardziej winien upokarzać się uznając, że wszystko dał mu Bóg. Są też „wielkości” czysto przypadkowe, wynikające ze stopnia społecznego lub z obowiązku, jaki się pełni; chociaż nie dodają one nic do wewnętrznej wartości osoby, człowiek jest skłonny chwalić się nimi, czynić sobie z nich podnóżek, by wywyższyć się ponad innych.
Dlatego Jezus napiętnował wszystkie formy próżności, stawiając we właściwym świetle ich prawdziwą marność. Tak było, kiedy faryzeusz zaprosił Go na obiad. Widział, jak zaproszeni z pośpiechem zajmowali pierwsze miejsca. Scena śmieszna, niesmaczna, a jednak zawsze aktualna. Czyż może jakieś miejsce uczynić człowieka większym lub lepszym, niż jest? To właśnie jego nędza skłania go, aby pokrywał własne braki za pomocą godnego miejsca. A przecież to właśnie wystawia go łatwiej na upokorzenia, bo wcześniej czy później zawsze się znajdzie ktoś, kto mu wytknie, że rościł sobie za duże pretensje. Może się to wydawać rzeczą bardzo prostą, a jednak życie wielu ludzi, nawet i chrześcijan, sprowadza się mniej lub więcej do wyścigu o pierwsze miejsce. A nie brak powodu, by się usprawiedliwiać, bądź to w imię dobra, apostolstwa, a nawet chwały Bożej. Lecz jeśli ktoś ma odwagę szczerze zbadać siebie, odkryje, że chodzi tutaj tylko o próżność.


We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.


Ogłoszenia duszpasterskie

XXII Niedziela zwykła – 1 IX 2019

1. Dziś 1 września przeżywamy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Modlimy się za ofiary wojny i o pokój na świecie.

2. Od dziś porządek Mszy św. przedwakacyjny. Nieszpory o godz. 17.40. Biuro parafialne czynne codziennie od poniedziałku do piątku.

3. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Artura Żurawskiego, który od 27 sierpnia rozpoczął jako wikariusz pracę duszpasterską w naszej parafii. Witamy także ks. Dominika Kabaczyńskiego, który dziś rozpoczyna roczną praktykę diakońską wśród nas. Ks. Arturowi i diakonowi Dominikowi życzymy jak najwięcej łask Bożych w naszej parafii.

4. Od jutra rozpoczynamy nowy rok szkolny dzieci, młodzieży oraz nauczycieli szkół podstawowych nr 3 i nr 4. Zapraszamy na Mszę św. o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym jutro o godz. 8.30. Od godz. 8.00 spowiedź św. Młodzież szkół ponadpodstawowych zapraszamy na Mszę św. jutro o godz. 18.00.

5. We wtorek 3 IX letnia sesja rady parafialnej po Mszy św. o godz. 18. Zagadnienia do odbioru w zakrystii.

6. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota września. Zachęcamy do korzystania z sakramentów św. Okazja do spowiedzi św. zawsze przed Mszami św. oraz w piątki od godz. 15 do 17. W piątek kolekta misyjna. Spotkanie liderów grup duszpasterskich w czwartek 5 IX po Mszy św. o godz. 18.

W sobotę zapraszamy na śpiew Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Nabożeństwo I – sobotnie i czuwanie Obrońców Życia po Mszy św. o godz. 18.00.

O godz. 20.30 (7 IX) zapraszamy na comiesięczny Apel Jasnogórski za papieża Franciszka.
Kapłani w godzinach przedpołudniowych odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.

7. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz” zaprasza w czwartek 5 września o godz. 19.00 do salki parafialnej na pierwsze po wakacjach spotkanie modlitewne.

8. W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym serdecznie zapraszamy dziewczynki do włączenia się w posługę muzyczną scholi parafialnej. Próby scholi odbywają się w każdy wtorek po wieczornej Mszy świętej ok. godz. 18.35 na chórze kościoła oraz w niedziele o godz. 10.30.

9. „Bóg zapłać” serdecznie za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary na funkcjonowanie parafii i naszego Domu Pomocy Samarytanin. Kolekta z niedzieli 25.08: 4572 zł. „Bóg zapłać” również za ofiary na cele charytatywne naszej parafii. Dziękujemy za pozdrowienia wakacyjne.

10. Zapraszamy do naszego sklepiku oraz biblioteki parafialnej. Polecamy cegiełki na Samarytanina i pamiątki z naszego Sanktuarium. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich..
_________________________________________________________

Modlitwa rodzica za swoje dziecko

Aniele Stróżu naszego dziecka, pozdrawiamy Cię i serdecznie dziękujemy za Twoją niestrudzoną opiekę, jaką nad nim sprawujesz.

Prosimy cię o wsparcie, czuwaj nad nim. Pomóż naszej córce, (synowi) obrać drogę zgodną z planami Bożymi.

Usuwaj przeszkody, pojawiające się na niej. Oszczędź naszemu dziecku pomyłek i rozczarowań, jakie mogłyby wywołać błędne decyzje.

Prosimy Cię o to całym sercem, przekonani, że wysłucha Cię nasz Pan
i Zbawiciel Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków.

____________________________________________________________

Do wieczności odszedł:
Włodzimierz Cytowicz, l. 75

Pozdrawiamy całą Rodzinę parafialną i wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego ! Życzymy, by Boże Miłosierdzie nas prowadziło !


Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców.

W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy w sferę jego seksualności i rozwoju psychoseksualnego. W niektórych miejscach w Polsce permisywna edukacja seksualna będzie organizowana przez samorządy od 1 września. Zajęcia te – organizowane za pośrednictwem organizacji zewnętrznych lub wdrażane bezpośrednio przez szkoły samorządowe – mogą występować pod wieloma nazwami i wielu formatach organizacyjnych. Dlatego trzeba przypomnieć o prawach, jakie przysługują rodzicom w zakresie procesu wychowania, w tym w szczególności jego aspektów realizowanych w szkole. Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją będzie możliwa, jeśli rodzice będą nie tylko korzystali ze swoich indywidualnych uprawnień, ale zaangażują się w prace rad rodziców, które mogą mieć szeroki wpływ na sytuację w szkole i zapobiegać demoralizacji dzieci.
Świadomość praw rodziców oraz ich aktywne zaangażowanie w działalność rad rodziców są tym ważniejsze, że w ostatnich miesiącach miały miejsce przypadki wprowadzania do szkół zajęć wbrew przepisom obowiązującego prawa, z powołaniem się wyłącznie na autorytet władz samorządowych, jako organu prowadzącego. W wielu miejscach nauczyciele, dyrektorzy szkół i samorządowcy nie znają i nie stosują przepisów stojących na straży praw rodziców.
Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i 53 ust. 1), a Prawo oświatowe jasno potwierdza, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny (art. 1 pkt 2). Te normy są uszczegółowieniem zasady pomocniczości, zgodnie z którą ingerencja władzy publicznej w życie rodziny jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy ta nie może sama prawidłowo realizować swoich zadań. Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z którą każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).
Podstawowym instrumentem, z którego może skorzystać każdy rodzic, jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat ich programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Zgoda na zajęcia dodatkowe nie powinna mieć charakteru „ogólnego” ani „blankietowego”, co jest w niektórych szkołach praktykowane – rodzic powinien wyrazić zgodę na udział w każdym cyklu zajęć osobno.
Niezwiązane z podstawą programową treści demoralizujące dziecko mogą się pojawić także podczas zajęć obowiązkowych. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, rodzic powinien zawiadomić organ nadzoru pedagogicznego oraz organizacje zajmujące się ochroną praw rodziców. Trzeba przypomnieć, że wystawienie dziecka na demoralizujące treści może stanowić naruszenie dóbr osobistych jego i rodziców, a w konsekwencji skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną organu prowadzącego szkołę lub organizacji prowadzącej zajęcia. Ważną pomocą dla wszystkich rodziców może być także zapoznanie się z opracowaniami dotyczącymi praw, które przysługują im w procesie edukacji.
Równie ważne jest włączenie się już na początku roku w prace „trójek klasowych” i rad rodziców, którym przepisy dają szerokie kompetencje i pozwalają istotnie wpływać na sytuację w szkole. Współpraca szkoły z jakimkolwiek stowarzyszeniem lub inną organizacją wymaga wyrażenia przez radę rodziców pozytywnej opinii (art. 86 Prawa oświatowego). To rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala m.in. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego). Rodzice mogą podczas prac nad tym dokumentem wykluczyć prowadzenie w szkole deprawujących zajęć oraz przypomnieć, że wychowanie człowieka powinno być realizowane w sposób integralny. Rada może także występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 84 ust. 1 Prawa oświatowego). Dzięki zaangażowaniu w jej prace rodzice mogą nie tylko monitorować sytuację szkoły, ale też zapobiegać pojawieniu się treści demoralizujących.
Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją wymaga od rodziców nie tylko wiedzy, ale też zaangażowania. Obowiązujące przepisy pozwalają rodzicom skutecznie wpływać na sytuację w szkole, w tym oferując środki prawne umożliwiające powstrzymanie godzącej w dobro dzieci seksualizacji przestrzeni szkolnej.

Biskupi zgromadzeni na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra – Częstochowa, 27 sierpnia 2019 roku


Intencje mszalne

Niedziela 1 września
7.30 + rodzice Elżbieta i Konrad Tarczykowscy
7.30 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę NMP dla Bożeny i Zbigniewa z ok. 40 r. ślubu
9.30 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę NMP dla Barbary i Piotra Bojanowskich z ok. 30 r. ślubu
9.30 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Magdaleny i Adama z ok. 7 r. ślubu
11.00 + Stefan i Krystyna Brzezińscy
12.00(kap) + Wacław Tomczak (10 r. śm.)
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + rodzice Bolesława i Edmund Ziółkowscy oraz zmarli z rodzin Grzesiuki Ziółkowskich
18.00 + Marzena Araźna – greg.
20.00 + Stanisława Habrych – greg.

Poniedziałek 2 września
7.00 + Stanisława Habrych – greg.
7.00 + siostra Norberta
8.30 + zmarli z rodzin Maszkiewicz i Trela
17.00 + Zygmunt i Tomasz Wojdała (9 r. śm.)
17.00 + Marzena Araźna – greg.
17.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Jerzy (29 r. śm.)

Wtorek 3 września
7.00 + Stanisława Habrych – greg.
8.30 + Rozalia Wanda Lachur
17.00 + Marzena Araźna – greg.
17.00 + Krzysztof Petrowski
18.00 – dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Oliwii i Krzysztofa z ok. 30 r. ślubu

Środa 4 września
7.00 + dziadkowie Rozalia i Jan Zakrzewscy, ciocia Zofia Duszyńska
8.30 + Agnieszka Majewska
17.00 + Marzena Araźna – greg.
17.00 + Józefa Zielińska
18.00 + Stanisława Habrych – greg.

Czwartek 5 września
7.00 + Stanisława Habrych – greg.
8.30 + Marzena Araźna – greg.
17.00 + Władysława, Genowefa i Zbigniew Kraszewscy
17.00 – rez. p. Zalfresso – Jundziłło
17.00 + Stefan Zieliński
18.00 + Małgorzata

Piątek 6 września
7.00 + Stanisława Habrych – greg.
8.30 + Marzena Araźna – greg.
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Róża Michałowska (5 r. śm.) i Ryszard Pankiewicz
17.00 + Stefan Przypis (15 r. śm.)
17.00 – dziękczynna za dar życia Tomasza Augustyna Kosińskiego z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niego
18.00 + Zbigniew Głowacki (7 r. śm.)

Sobota 7 września
7.00 + Stanisława Habrych – greg.
7.00 – dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i Macieja z okazji 17 r. ślubu
8.30 – rez. p. Surmacz
16.00 – msza św. ślubna
17.00 + _ Jabłoński
17.00 + Marzena Araźna – greg.
17.00 + Aleksander Klepaczko (1 r. śm.)
18.00 – wynagradzająca Niep. Sercu NMP