17 V 2020 r., VI Niedziela Wielkanocna

Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego

W drugim czytaniu słyszymy zaproszenie do bycia gotowym do obrony spraw Bożych. Piotr jasno mówi o tym, że będą sytuacje, które będą od nas wymagały takiej właśnie postawy. Aby mieć siłę do dawania świadectwa, potrzeba wysiłku czystego sumienia, a więc częstej spowiedzi i częstej Eucharystii, aby być blisko Pana, aby trwać z Nim w nieustannej komunii. Można mieć pewność, że taka postawa zrodzi pokój w sercu, nawet wobec trudu cierpienia.
„Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle”. Wniosek – lepiej być u stóp wysokiej góry życia z Panem niż na szczycie kariery bez Niego.


W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.


VI Niedziela Wielkanocna – 17 V 2020

1. Kościół w Polsce przeżywa 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II (Karola Wojtyły). Uroczystości kościelno – wojewódzkie przedstawione są w specjalnym komunikacie. Starajmy się jak najpełniej włączyć w to świętowanie. Niech ono pobudzi nas do zgłębiania nauki naszego Rodaka na Stolicy Piotrowej i przyczyni się do pogłębienia i ożywienia naszej wiary.

2. Cały czas modlimy się o ustanie pandemii koronawirusa. Niech temu służy również nasz udział w nabożeństwach majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwa sprawujemy w niedziele o godz. 17.20, w dni powszednie o godz. 17.50. Zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinach, zwłaszcza o godz. 20.30.

3. W najbliższy piątek (22 maja) swoją 37 rocznicę święceń kapłańskich obchodzić będzie ks. profesor Jan Perszon, a w poniedziałek 25 maja 40 rocznicę Ksiądz Proboszcz. Wszystkich prosimy o modlitwę za kapłanów oraz o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.

4. We wtorek 19 maja po Mszy św. o godz. 18 litania do Błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

5. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i rozpoczną się modlitwy o dary Ducha Świętego przed Uroczystością Pięćdziesiątnicy.

6. Uroczystość przyjęcia dzieci do I Komunii świętej będzie miała miejsce 4 października br. Jest jednak możliwość indywidualnego lub w małych grupach do pięciu dzieci przyjęcia I Komunii świętej po uprzedniej konsultacji z Księdzem Proboszczem.

7. Serdeczne i gorące „Bóg zapłać” za wszelką życzliwość i odpowiedzialność w dziele utrzymania i funkcjonowania parafii oraz Domu Pomocy Samarytanin. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i dbałość o jego obejście. „Bóg zapłać” za wszelkie ofiary. Mimo niskiej frekwencji, ofiary korektowe są relatywnie wysokie (3749 zł.). Dziękujemy też za ofiary składane osobiście lub wpłacane na konto bankowe.

8. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych.

Do wieczności odeszła:
Teresa Winiarska, l. 86

Wszystkim życzymy, by nasze serca były otwarte na przyjęcie Parakleta – Ducha Świętego Pocieszyciela.


Praktyki religijne w dobie koronawirusa

Od samego początku istnienia chrześcijaństwa jego wrogowie przepowiadali rychły upadek Kościoła. Miały temu pomóc różnego typu prześladowania chrześcijan od dyskredytacji i walki ideologicznej aż do przelania krwi. Z tych konfrontacji jednak, dzięki łasce Bożej, Kościół wychodził wzmocniony, choć zapłacił za to wielką cenę.
Poprzez wieki Kościół, kiedy był doświadczany różnymi schizmami, rozłamami i herezjami, bardzo poobijany podnosił zawsze zwycięski sztandar Chrystusa Zmartwychwstałego. W najnowszej historii przeżył totalitaryzmy XX wieku – hitleryzm i komunizm. Przecież Hitler, Stalin, Bierut i Gomółka wieścili rychły upadek „zabobonu”, jakim była religia chrześcijańska.
Współczesność rozbija wiarę chrześcijańską przez laicyzm – układanie życia tak, jakby Bóg nie istniał oraz przez wprowadzanie tzw. multikulti w postaci uprzywilejowanego islamizmu w chrześcijańskiej kulturze europejskiej.
Te zagrożenia spowodowały znaczny spadek praktyk religijnych i osłabienie wiary w narodach europejskich. Na razie najmniej w tych przeciwnościach „poobijana” jest Polska. Choć również zauważono, że te obce chrześcijaństwu prądy negatywnie wpływają na rozwój wiary w naszym narodzie. Socjologowie laiccy wieścili, że Kościół i wiara chrześcijańska przestanie mieć wpływ na życie społeczne i polityczne w naszym kraju. Prędzej czy później świątynie katolickie całkiem opustoszeją, jak to ma miejsce na Zachodzie. Nikt nie przypuszczał, że nastąpi to tak bardzo szybko, jak tego dzisiaj doświadczamy przez zagrożenie koronawirusem.
Decyzje administracji państwowej mające na celu ochronę naszego zdrowia i życia zawierają restrykcyjne postanowienia sanitarne dotyczące zgromadzeń. Pasterze Kościoła przez dyspensę od uczestnictwa fizycznego we mszach świętych i zachętę do korzystania z nich przez transmisje radiowe i telewizyjne pragną uspokoić konflikt sumienia. Ale czy to rozwiązuje problem człowieka wierzącego, który ma głód Eucharystii i uważa ją za źródło życia? Należy w to wątpić.
Nic nie zastąpi w pełni żywego uczestnictwa we Mszach świętych i innych sakramentach. W duszy człowieka następuje pustka. A natura próżni nie znosi. Może dojść do tego, że próżnia ta zostanie wypełniona treściami i wartościami wcale nie związanymi z chrześcijaństwem, albo je poważnie zliberalizuje. To uderzenie w wiarę nastąpiło przez tzw. boczne drzwi. Zostaliśmy tym wszyscy zaskoczeni. Ale to zaskoczenie powoli traci swoją siłę i następuje czas refleksji. Czy właściwe i skuteczne są wprowadzone restrykcje? Czy wszyscy nie płacimy zbyt wielkiej ceny? Czy przeżywany czas jest przyczyną duchowej destrukcji, czy szansą jaką daje nam Pan Bóg?
Przeżywamy wielki kryzys na różnych płaszczyznach. Jak każdy kryzys jest on jednak okazją do mobilizacji sił i twórczego działania, by dzięki głębszej refleksji nie popełniać dotychczasowych błędów. Wielu już zwraca uwagę, że czas ten może jeszcze bardziej integruje życie społeczne, w tym religijne. Wracamy do początku, kiedy domy rodzinne były głównymi ośrodkami życia religijnego, ze sprawowaniem Eucharystii włącznie. Modlitwa i katecheza staje się priorytetem w dziele chrześcijańskiego życia wiary.
Choć wokół panuje trwoga i Kościół jak ewangeliczna łódź miotany jest falami, to współpraca z Bożą łaską może przynieść wspaniałe owoce żywej wiary we wspólnotach, które będą dawały świadectwo o Jezusie jako swoim Zbawicielu. Zwracał na to uwagę już 40 lat temu Benedykt XVI (kard. Ratzinger).
Ostatecznie „cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusa: utrapienie, ucisk czy prześladowanie, ale w tym wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował” (por. Rz 8,31). „Ufajcie, Jam zwyciężył świat” (J 16,33).
Dlatego spadek praktyk religijnych nie może nam odbierać nadziei, że ostatnie słowo należy do Boga. Trzeba nam się z tym wszystkim zmierzyć i zaufać Jezusowi – Królowi Miłosierdzia.
SAM


OBCHODY 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

W związku z przypadającą na 18 maja br. 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, urząd marszałkowski planuje organizację szeregu wydarzeń, chcąc w ten sposób godnie uczcić tę ważną dla naszej regionalnej społeczności rocznicę.
Wszystkie planowane przedsięwzięcia mają odbywać się, w związku z reżimem sanitarnym związanym z COVID-19, bez udziału publiczności, stąd ich transmisja dostępna będzie w Internecie i regionalnej telewizji. Informacje i kanały transmisji publikować będziemy na bieżąco na naszej stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl .

17 maja br. planujemy – poprzez transmisję w TVP Bydgoszcz oraz streaming w Internecie – organizację, następujących po sobie i tworzących jedną całość artystycznych wydarzeń, które realizowane będą w trzech miastach, które odwiedził Jan Paweł II w trakcie swoich pielgrzymek do Ojczyzny: Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku – koncert tenora Piotra Buszewskiego przy akompaniamencie organów; Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy – wykonanie okolicznościowego utworu przez Orkiestrę Symfoniczną FP; projekcja multimedialna o Janie Pawle II na fasadzie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Dzień później, 18 maja br., nasze obchody rozpoczniemy o godz. 12:00 uroczystą Mszą św. w toruńskiej Katedrze śś. Janów, pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Wiesława Śmigla. Następnie planujemy uroczystą sesję sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa zdjęć z wizyt Jana Pawła w naszym regionie (zdjęcia autorstwa Arturo Mari i naszych fotografów z regionu).

Przygotowaliśmy również dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego konkursy. Chcemy w nich zachęcić do udekorowania flagami papieskimi, zdjęciami i kwiatami domów, okien, ogrodów, ulic i osiedli. Pozwoli nam to poczuć szczególną atmosferę, która towarzyszyła przyjazdom Jana Pawła II do naszego regionu. Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych oraz do organizacji i instytucji. Dla tych, którzy chcą wyrazić swoje wspomnienia o papieżu poprzez sztukę, przygotowaliśmy kolejny konkurs. Zachęcamy w nim mieszkańców do przesyłania zdjęć, filmów, prac plastycznych, utworów literackich i muzycznych, które wiążą się z Janem Pawłem II, jego pielgrzymkami i pontyfikatem.

Planujemy także program dla młodszych mieszkańców naszego województwa. Na naszej platformie edukacyjnej Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa, w dniu 18 maja br. przeprowadzone będą, we współpracy z działającym na Wydziale Teologicznym UMK Laboratorium św. Jana Pawła II, lekcje on-line dla szkół podstawowych i średnich o naszym patronie.

Zależy nam, byśmy mimo niesprzyjających okoliczności związanych z pandemią koronawirusa, mimo wszystko mogli wspólnie świętować setną rocznicę urodzin Patrona naszego województwa.

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Podziękowanie
Parafia właścicielem terenu przy ul. Św. Faustyny 12

Z dniem 8 maja br. nasza parafia stała się właścicielem terenu, na którym znajduje się parafialny budynek Ośrodka Pomocy Samarytanin. Stało się to wyniku podpisania aktu notarialnego przez Parafię i Gminę Miasta Toruń. Parafia nabyła od Miasta w/w nieruchomość na skutek uchwały Rady Miasta z przyznaniem znacznej bonifikaty. Tak po 13 latach będąc użytkownikiem tego terenu przez użyczenie wieczystej dzierżawy, staliśmy się właścicielami działki Samarytanina.
W tym miejscu należy się wielkie podziękowanie Radzie Miasta z Panem Prezydentem na czele. Zmieniła się struktura używania gruntu przez zapis w księgach wieczystych, co umożliwi swobodne korzystanie z tego terenu i budynku. Dziękujemy również Panu Notariuszowi, który akt ten przygotował i przeprowadził za przysłowiową „złotówkę”.
Data 8 maja 2020 roku przechodzi do historii parafii, która może zwiększyć swój potencjał w dziełach miłosierdzia. „Bóg zapłać” wszystkim, którzy przyczynili się do zwiększenia tego dzieła! Jest to piękny prezent na 30 – lecie istnienia naszej parafii.
Bogu niech będą dzięki !!!


Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela 17 maja
7.30 + Ks. prał. Zdzisław Wyrowiński
7.30 + Krystyna Ozimek
9.30 + syn Wiesław (20 r. śm.), mąż, brat i rodzice z obojga stron
11.00 + Stanisława, Teodor, Cecylia, Jerzy i Józef Gabor oraz ks. Franciszek Gabor
12.00 (kap) – o wiarę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wiktora
12.30 – suma w intencji parafian
15.00 + Weronika Masłowska
18.00 + Marzanna Mielczarek (4 r. śm.)
20.00 + Urszula Wiśniewska (1 r. śm.)

Poniedziałek 18 maja
7.00 – o Boże błogosławieństwo, opiekę MB Miłosierdzia i rozwój zgodny z wolą Bożą dla wszystkich członków Stowarzyszenia Faustinum
8.30 – dziękczynna za dar życia, pontyfikatu i świętości Jana Pawła II
17.00 + S. Stanisława (ZMBM)
17.00 + Roman Jabłoński
18.00 – o Boże błogosławieństwo,dla Ani i Pawła z okazji urodzin, dla Oli z okazji imienin oraz dla rodzin Frątczak,
Gnatowskich i Nosińskich

Wtorek 19 maja
7.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 + Krystyna Skonieczna (1 r. śm.)i zmarli z rodziny
17.00 – o zdrowie dla Włodzimierza z okazji urodzin oraz o dalszą opiekę NMP dla całej rodziny
17.00 + S. Stanisława (ZMBM)
18.00 + Wiktoria i Bolesław (r. śm.)

Środa 20 maja
7.00 + rodzice Marianna i Kazimierz oraz rodzeństwo
8.30 + Irena Maria Siedlecka
17.00 + Danuta Lewandowska, Małgorzata Sus oraz Iwona Sulska
17.00 – o Boże błogosławieństwo dla Jolanty i dzieci z rodzinami  za przyczyną NMP Nieustającej Pomocy
18.00 + Jerzy Troczyński (2 r. śm.)

Czwartek 21 maja
7.00 + S. Stanisława (ZMBM)
8.30 – w intencji Panu Bogu wiadomej
17.00 + Romana Kosmowska oraz zmarli z rodzin Kosmowskich i Burandtów
17.00 + Helena, Michał i Teodora Lewandowscy, Bolesław Lewandowski
18.00 + Stanisław Wydrzyński

Piątek 22 maja
7.00 + rodzice i rodzeństwo z rodzin Rogalskich i Brzozowskich
8.30 + Helena Tibin i rodzice
15.00 – msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + koleżanka z SP 3 Iwona Sulska
17.00 – o zgodę między rodzeństwem za przyczyną św. Rity
18.00 + Witold Lesiński

Sobota 23 maja
7.00 + Andrzej Grzelak
8.30 + Urszula Wiśniewska (1 r. śm.)
17.00 + syn Mariusz, mąż Władysław i zmarli rodzice
17.00 + Jadwiga i Julian Smoczyńscy
18.00 + Dymitr Szczołkow