14 lutego 2021 roku, VI Niedziela Zwykła

Mk 1, 40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana,

prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Z nauczania Papieża Franciszka fragment Orędzia Wielki Post 2020 roku Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu” (Christus vivit, 117). Kto wierzy w tę wieść, kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe pochodzenie w nas samych, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać życie w obfitości (por. J 10, 10). Jeśli natomiast słuchamy bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” to narażamy się na pogrążenie w otchłani nonsensu, doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.


W lutym łczymy się z Papieżem w modlitwie:

w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.


Ku refleksji… Jeśli chcesz!

Trąd był (i jest nadal) odrażającą chorobą skóry. W czasach biblijnych człowiek trędowaty bywał w bolesny sposób doświadczany: Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem (Kpł 13, 45-46). Trędowaci byli „ludźmi marginesu”, wyrzutkami odłączonymi od wspólnoty, których wszyscy unikali. Dotykanie ich było zakazane a myśl o nich u większości Żydów budziła odrazę.

Rabini łączyli trąd z grzechami. Trędowatych zwykle obwiniano o grzech skąpstwa. Trąd również dziś jest tragicznym cierpieniem i w duchowości jest symbolem grzechu. Św. Ignacy w Ćwiczeniach duchownych radzi, by „spojrzeć na siebie jako na ranę jakąś i wrzód, z którego wypłynęło tyle grzechów i tyle złych czynów oraz taki wstrętny jad” (Ćd 58). To sformułowanie zawiera głęboką prawdę. Niejeden grzech budzi wstręt i obrzydzenie. Jest raną i wrzodem, który ropieje i nie chce się zagoić, bo nie znajduje odpowiedniej maści i balsamu. Wywołuje śmiertelny jad, który zaraża innych i pogłębia rzekę zła, płynącą przez świat.

Trędowaty podchodzi do Jezusa z pokorą, pada na twarz i prosi. Był to właściwy sposób zbliżania się do Boga na modlitwie. Trędowaty wykazuje się wielką determinacją i odwagą. Wie, że nie ma prawa do niczego, dlatego prosi z pokorą: Jeśli chcesz. Przekonanie, że Jezus może wysłuchać, jeśli zechce, jest wyrazem pokornej i głębokiej wiary. Trędowaty prosi, ale wie, że uzdrowienie zależy od łaski Pana. Wobec tak silnej wiary Jezus odpowiada miłosierdziem: Chcę, bądź oczyszczony!

Uzdrowiony nie był posłuszny
Jezusowi. Powinien złożyć ofiarę kapłanom
(por. Kpł 14, 1-32) i milczeć. Zamiast tego
rozgłaszał wszystkim o Jezusie. Cud jakiego
dostąpił sprawił, że nie mógł milczeć. Głosił
chwałę Boga. W ten sposób jednak
„pokrzyżował plany” Jezusa, który odtąd
musiał oddalić się na miejsca pustynne.
Niezamierzona sława Jezusa była zbyt
wielka: nie mógł już jawnie wejść do miasta.
Jezus w pierwszym rzędzie oczekuje
od swych uczniów posłuszeństwa. Ewangelizacja jest ważna. Jednak ważniejsze jest posłuszeństwo Bogu niż własna wizja oddawania Mu chwały.

Które z moich grzechów mógłbym określić trądem (wrzodem, jadem)? Dlaczego? Jakie sfery mojego życia wymagają oczyszczenia; spojrzenia miłości i miłosierdzia Jezusa? Czy moja wiara jest pokorna? Co jest dla mnie ważniejsze: mój sposób oddawania chwały Bogu czy posłuszeństwo?


Rok św. Józefa
Modlitwa papieża Franciszka o ustanie epidemii koronawirusa na świecie

Strzeż, święty Opiekunie, naszego kraju.
Oświecaj odpowiedzialnych za dobro wspólne, aby wiedzieli – jak Ty – jak zatroszczyć się o osoby powierzone ich odpowiedzialności.
Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy poszukują odpowiednich środków służących zdrowiu i dobru fizycznemu braci. Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących: wolontariuszy, pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy, którzy pozostają na pierwszej linii troski o chorych, także za cenę własnego bezpieczeństwa.
Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego szafarzy, uczyń go znakiem i narzędziem Twojego światła i Twojej dobroci.
Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją cichą modlitwą buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi, szczególnie pamiętaj o najmłodszych.
Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt nie był pozostawiony w rozpaczy opuszczenia i zniechęcenia.
Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu, kto się chwieje, wstawiaj się za ubogimi. Razem z Dziewicą Maryją błagaj Pana, aby uwolnił świat z wszelkiej formy pandemii. Amen.


Intencje mszalne od 14 do 21 lutego 2021

Niedziela, 14 lutego

7.30 + Bogdan Czerwiński – greg. 3
7.30 + Kazimierz Kański (100 r. urodzin) i zmarli z rodziny
9.30 + Maksymilian Osiński oraz zmarli z rodziny Osińskich i Mykowskich
11.00 + Mieczysław Pietruszyński (8 r. śm.)
12.00 (kaplica) + Józef Lewandowski –greg. 12
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + z rodziny Bandrowskich
20.00 + Barbara Bartoszyńska – o dar życia wiecznego

Poniedziałek, 15 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 13
8.30 + Bogdan Czerwiński – greg. 4
17.00 + Halina Orzechowska
17.00 + rodzice Wanda i Jan oraz brat Stanisław
18.00 + Stefan Wit (1 r. śm.)

Wtorek, 16 lutego
7.00 + Jan, Stanisława, Bolesław, Andrzej, Zofia, Henryk, Zofia oraz zmarli z rodziny
8.30 + Władysław Kiełpiński i zmarli rodzice
17.00 + Bogdan Czerwiński – greg. 5
17.00 + tata Benedykt (10 r. śm.)
18.00 + Józef Lewandowski – greg. 14

Środa Popielcowa, 17 lutego

7.00 + Józef Lewandowski – greg. 15
9.30 + z rodzin Zacharskich, Puszakowskich, Waligóra i Sójki oraz dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 + Bogdan Czerwiński – greg. 6
16.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy w rodzinie i przeciw rodzinie
16.30 + Jadwiga i Marian Andrzejewscy oraz Katarzyna Kosmowska
18.00 + Cecylia, Edmund, Mirosław i Maria  oraz zmarli z rodziny

Czwartek, 18 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 18
8.30 + Bogdan Czerwiński – greg. 7
17.00 + Stefania Dąbrowska (w dniu ur.)
17.00 + z rodziny Krupskich – o dar nieba
18.00 O Boże prowadzenie dla syna Szymona

Piątek, 19 lutego
7.00 Za dusze czyśćcowe
8.30 W podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Ireny i Edwarda Saluk z okazji 55. r. ślubu
15.00 Msza św. w Godzinie Miłosierdzia
17.00 + Józef Lewandowski – greg. 17
17.00 + Bogdan Czerwiński – greg. 8
18.00 + Halina Markowską (1 r. śm.)

Sobota, 20 lutego
7.00 + Józef Lewandowski – greg. 18
8.30 + Bogdan Czerwiński – greg. 9
17.00 + Henryk Mindykowski (2 r. śm.), zmarli z rodziny Mindykowskich
i Kierskich, siostra Danuta i szwagier
17.00 + rodzice Józef i Franciszka Rzepeccy, siostry Regina i Zofia, bracia Kazimierz, Stefan, Józef i Jerzy, bratowe Maria
i Jadwiga
18.00 + Zbigniew Jabłoński

Niedziela, 21 lutego

7.30 + Jerzy (7 r. śm.)
7.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marii Zielińskiej (z okazji urodzin i imienin)
9.30 + Halina i Kazimierz Jaworscy, Jadwiga i Marian Bojanowscy
11.00 + Krystyna Jabłońska
12.00 (kaplica) + Józef Lewandowski –greg. 19
12.30 Suma parafialna – w intencji parafian
15.00 + Bogdan Czerwiński – greg. 10
18.00 + rodzice Eleonora i Henryk,Stanisława i Kazimierz oraz dziadkowie
20.00 + Barbara Kalka (od Tomasza Chabior z rodziną)