Dzienny Dom Pomocy Społecznej i całodobowy ośrodek wsparcia ”SAMARYTANIN” na lata 2018-2021 „Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń”.


Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i św. siostry Faustyny Kowalskiej realizuje zadania publiczne dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń:
Umowa nr 10/2018 z dnia 8 lutego 2018r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 lipca 2018 r.-„ prowadzenie ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla 25 osób w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 lipca 2018r.,a dla 37osób w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 czerwca 2021r., które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
Umowa nr 7/2018 z dnia 8 lutego 2018r. –„prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych”

samarytanin1

Kontakt tel. :
recepcja 56 6394250,
dyrektor ośrodka 56 6394252,
administracja 56 6394257,
rehabilitacja 56 6394260

można pisać do nas na adresy jn:

samarytanin.torun@wp.pl

markowska.luzny.samarytanin@wp.pl

 

 


 Lipiec 2013r.

Parafia pw.Miłosierdzia Bożego i św.siostry Faustyny Kowalskiej w Toruniu prowadzi od jesieni 2011r. wielofunkcyjny Ośrodek Parafialny „SAMARYTANIN” wybudowany dzięki wsparciu funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomnorskiego na lata 2007-2013, Gminy Miasta Toruń i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W Ośrodku funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej, w którym organizowane są w dni robocze w godz.8.00-16.00 zajęcia terapeutyczne, imprezy świąteczne i okolicznościowe. Największym powodzeniem cieszą się zabiegi usprawniające wykonywane przez rehabilitantów i masażystów, w tym wolontariuszy. Liczna grupa wolontariuszy wspiera pracowników domu także w trakcie różnorodnych zajęć oraz posiłków. Prowadzenie ośrodka wsparcia pobytu dziennego jest współfinansowane od listopada 2011r. ze środków Gminy Miasta Toruń na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Torunia. Dla pensjonariuszy oraz członków klubów seniora zorganizowano również warsztaty i zajęcia kulturalno-edukacyjne w ramach rządowego programu ASOS i projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski .

W Samarytaninie wykonywane są również zabiegi rehabilitacyjne:

– masaż

– galwanizacja

– elektrostymulacja

– laser

– szyna ciągłego ruchu biernego

– pole magnetyczne

– jonoforeza

– pionizator

– kinezyterapia (rower, bieżnia)

– diadynamic

– diatermia krótkofalowa/ terapuls

– PNF – ćwiczenia indywidualne

– UGUL – ćwiczenia z obciążeniem

Zapisy na zabiegi w recepcji w każdą środę w godz.9.00-11.00 na podstawie skierowania od lekarza. Ośrodek Parafialny „SAMARYTANIN” nie posiada kontraktu z NFZ,ale świadczy te usługi bezpłatnie.

Do „Samarytanina” zaprasza też parafialny oddział Caritas,poradnia rodzinna oraz Akademia Walki z Rakiem prowadzona przez Fundację „Światło”.

Kontakt: recepcja 56 6394250, dyrektor ośrodka 56 6394252, administracja 56 6394257, rehabilitacja 56 6394260

9 lipca 2010 roku w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Ośrodek Parafialny „Samarytanin” przy Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego” w Toruniu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokument podpisał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Ks. Prałat Stanisław Majewski, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny.

Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzctwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 7 888 502,77 PLN, a wysokość dotacji- 4 914 812,91 PLN stanowiącą 65% kosztów kwalifikowalnych.

samarytanin podpisNa zdjęciu Marszałek Piotr Całbecki i Ks. Prałat Stanisław Majewski podpisują umowę. Obok członek zarządu województwa Franciszek Złotnikiewicz

Nowo powstały Ośrodek Parafialny „Samarytanin” znajdować się będzie naprzeciw Kościoła Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny, w pobliżu budynków mieszkalnych i szkoły podstawowej.

Placówka pozwoli na niesienie pomocy potrzebującym ludziom: starszym, chorym i niepełnosprawnym. Możliwa będzie pomoc w zakresie rehabilitacyjnym, medycznym, psychologicznym, wszystkim osobom potrzebującym z Torunia i okolic.

Ośrodek dzięki poradniom specjalistycznym wpłynie na poprawę sytuacji rodzin dotkniętych patologią i wykluczeniem społecznym. Planowane jest również utworzenie domu pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych, starszych, chorych. Pozwoli to na przeniesienie ciężaru opieki w ciągu dnia na Ośrodek Parafialny „Samarytanin”. Dzięki temu zostanie poprawiona kondycja psychofizyczna rodzin toruńskich. Projekt wpłynie także pozytywnie na zmniejszenie bezrobocia, w tym również długotrwałego a także na zmianę struktury społeczeństwa oraz wykres demograficzny poprzez aktywizację bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Ważnym celem przedsięwzięcia jest również podjęcie różnorodnych działań w zakresie aktywizacji społecznej na rzecz dzieci pochodzących z rodzin ubogich dotkniętych problemem bezrobocia i uzależnień. Wymagają one szczególnej troski i ochrony w postaci obrony ich praw, ułatwianiu im dostępu do oświaty oraz organizowaniu czasu wolnego.

W ramach projektu planowane jest utworzenie sal rehabilitacyjnych oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Pozwoli to na nieodpłatne korzystanie z niego przez osoby potrzebujące, wracające po przewlekłych chorobach, niepełnosprawne oraz starsze. Powstanie także sala komputerowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego.

Za usługi dostępne w Ośrodku Parafialnym „Samarytanin” nie będą pobierane opłaty (placówka nie będzie funkcjonować dla osiągania zysków). Placówka będzie obiektem wielofunkcyjnym, służącym pomocy środowiskowej i charytatywnej oraz działalności wolontariatu. Dzięki powstaniu Ośrodka „SAMARYTANIN” wzbogacającego infrastrukturę społeczną Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego możliwy będzie także rozwój działalności Parafialnego Centrum Wolontariatu. Działania podejmowane przez nową placówkę wspierać będzie również Fundacja „Światło”.

Opiekę duchową nad Ośrodkiem będą sprawować: Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny w Toruniu: Ksiądz Prałat Stanisław Majewski i siostry zakonne.

samarytanin(1) (2)W dniu 5 czerwca br. J. E. Biskup Toruński Andrzej Suski dokonał poświęcenia naszego parafialnego Domu Opieki „Samarytanin”.

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia w Diecezji Toruńskiej od 25. sierpnia br (w 106. rocznicę urodzin Św. Siostry Faustyny Kowalskiej) Siostry Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowskich Łagiewnik rozpoczęły swoją posługę w naszej Diecezji. Miejscem działalności Sióstr jest Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Toruńskich Kozackich Górach. Przyjęły One zaproszenie Kustosza Sanktuarium – Ks. Prałata Stanisława Majewskiego poparte przez Biskupa Toruńskiego J. E. Andrzeja Suskiego. Siostry Benedetta, Wiktoria i Maria Faustyna będą pełniły posługę: liturgiczną, pielęgniarską i katechetyczną. Ich siedzibą stał się dom opieki „Samarytanin”, z którego korzystają ludzie potrzebujący. W Uroczystość Matki Bożej Pani Jasnogórskiej Biskup Toruński dokonał poświęcenia kaplicy p.w. bł. Jana Pawła II. Na tę Uroczystość przybyły Siostry z Krakowa i Warszawy, cały zarząd główny Zgromadzenia z Matką Generalną Petrą Kowalczyk na czele. Kaplica jest sercem domu „Samarytanin”. Tu gromadzi się Kościół – wspólnota, by nabierać sił duchowych dla pochylania się nad potrzebującymi. I tu ten Kościół mówi Jezu, ufam Tobie, czyli wyznaje swoją wiarę, jak powiedział Ks. Biskup. Mszę Świętą dostojny celebrans sprawował w kielichu bł. Jana Pawła II.

Siostrom życzymy jak najwięcej łask Bożych za wstawiennictwem św. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Niech posługa w naszym lokalnym Kościele będzie źródłem radości i pokoju.

SAM

Coraz więcej dzieje się w Samarytaninie


informacja(1)

image descriptionLOGO SAMARYTANIN19-12-2014

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny Kowalskiej w Toruniu prowadzi od października 2013r. ośrodek wsparcia z całodobowymi miejscami okresowego pobytu dla 10 mieszkańców Torunia potrzebujących tej formy wsparcia. Zadanie realizowanie jest przez 15 miesięcy na podstawie umowy nr 20/2013 z dnia 26 września 2013r między Prezydentem Miasta Torunia a parafią . Koszt przedsięwzięcia wynosi 425 000 zł, w tym dofinansowanie Gminy Miasta Toruń w wysokości 340 000 zł.
Tylko w 2014r. w ośrodku „SAMARYTANIN” przebywało ponad 20 osób wymagających pomocy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność. Pensjonariusze są przyjmowani na podstawie decyzji o skierowaniu, wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Pobyt w ośrodku wsparcia jest częściowo odpłatny. Pensjonariusze pokrywają koszty zgodnie z decyzją o odpłatności wydaną przez MOPR.
Placówka zapewnia dogodne warunki do całodobowego okresowego pobytu osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy; miejsca bezpiecznego i godnego spędzenia czasu, co najmniej trzy posiłki dziennie, możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza, korzystania z urządzeń i środków służących do utrzymania higieny osobistej, – rehabilitację ruchową oraz zabiegi rehabilitacyjne wykonywane w gabinecie i na sprzęcie zakupionym w ramach projektu pn. Ośrodek parafialny „samarytanin” przy diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego złożony zrealizowanego w ramach osi 3. rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dofinansowanego przez Gminę Miasta Toruń oraz PFRON, udział w terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie pensjonariuszy. Ośrodek „SAMARYTANIN” umożliwienie realizację potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, religijnych, towarzyskich, m. in. przez organizację świąt, uroczystości okolicznościowych, wspólny udział w imprezach kulturalnych, turystycznych, dostęp do prasy, biblioteki, radia, TV,

Strona internetowa Gminy Miasta Toruń:
www.torun.pl  z informacją o linii promocyjnej Miasta Torunia