.

.

Toruń 19.02.2018r.

Znak sprawy ZP.01/2018

Parafia Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny

87-100 Toruń, ul. Św. Faustyny 7

ogłasza przetarg nieograniczony na  dostawę posiłków  dla pensjonariuszy  Ośrodka Wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy Społecznej  w Toruniu

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: dostawę posiłków  dla pensjonariuszy  Ośrodka Wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy Społecznej  w Toruniu. Zakres zadań Wykonawcy opisany został szczegółowo w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres usługi oraz dane ilościowe zamówienia podane w załączniku nr 1 są ilościami służącymi do obliczenia wartości oferty. Są to dane szacunkowe, które w trakcie obowiązywania umowy mogą się zmieniać.
 2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 4. Termin wykonania zamówienia: od 1 kwietnia 2018r. do 30czerwca 2021r.
 5. Opis warunków udziału w postępowaniu:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

    Ocena spełniania warunków oparta będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 1. Zamawiający nie przewiduje wadium.
 2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena 90% ,ilość deserów 10%
 3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 07.03.2018r. do godz. 16: 00
 4. Termin związania z ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 6. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 1. SIWZ oraz wszelkie informacje można uzyskać w  Ośrodku Wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy Społecznej  w Toruniu  tel. (056) 639 42 57 lub http://gazetka.milosierdzie.org/samarytanin/zamowienia-publiczne

  Ośrodek Wsparcia w formie Dziennego Domu  Pomocy Społecznej w Toruniu ul. Św. Faustyny 12,
  PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p. w. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny
  ul. Św. Faustyny 7   87-100 Toruń  Regon 040052052 NIP 956-16-24-613 są dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń


Załączniki do pobrania :

SIWZ                   pobierz>>

załącznik nr 1     pobierz>>

załącznik nr 2    pobierz>>

załącznik nr 3    pobierz>>

załącznik nr 4    pobierz>>

załącznik nr 5    pobierz>>

załącznik nr 6    pobierz>>

załącznik nr 7   pobierz>>

załącznik nr 8   pobierz>>

załącznik nr 9   pobierz>>