Modlitwa o powołania kapłańskie

OJCZE NASZ.. .

Ojcze wszystkich ludzi, Twój Syn, Jezus Chrystus, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam łaskę bycia Twoimi dziećmi i wołania do Ciebie: „Ojcze nasz”. Niech to wołanie będzie zawsze żywe we wszystkich ludziach: braciach i siostrach, i ożywia nas w dążeniu do zjednoczenia z Tobą.

KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE…

Nie zostawiłeś nas sierotami, bo dałeś nam swojego Syna – Jezusa Chrystusa, a w Nim i siebie samego. Daj nam kapłanów, którzy prowadzić nas będą do Ciebie, który jesteś w niebie. Daj nam kapłanów, którzy będą Ciebie wraz z Synem i Duchem Świętym uobecniać w swoim życiu i posługiwaniu w Twoim Kościele.

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE…

Niech Twoje imię będzie znane wszystkim narodom i ludziom. Spraw, aby nam na tym zależało. Daj nam kapłanów, którzy Twoje imię będą głosić, w Twoim imieniu błogosławić, przebaczać, przywracać godność człowiekowi. Daj nam kapłanów, którzy z zapałem, z miłością będą głosić Twoje imię, Twoją miłość tak, aby wszystkie ludy i narody Cię poznały i pokochały.

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE…

Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju, aby wszelkie stworzenie wyzwolone z zepsucia mogło uczestniczyć w wolności i chwale Twoich dzieci. Niech Twoje Królestwo dociera do wszystkich ludzi przez tych, których wzywasz do kapłaństwa i życia zakonnego, niech dociera przez rodziców do dzieci, by przyjęły Twoje wezwanie i poszły drogą powołania, jakie do nich kierujesz dla dobra Kościoła, świata i każde go człowieka. Daj nam kapłanów, którzy będą głosić Twoje Królestwo z gorliwością i czynić ludzi Jego uczestnikami.

BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI…

Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Posyłaj nieustannie w Twoim Kościele kapłanów i osoby konsekrowane, aby nauczali ludzi Twoich dróg prawdy i miłości, które prowadzą do nieba. Niech ci, których powołujesz i posyłasz, szukają i wypełniają Twoją wolę, by wszyscy, którzy ich słuchają i idą za nimi, doszli do szczęśliwego celu, do Twojego domu w niebie. Powołuj spośród nas tych, którzy pełniąc Twoją wolę, wniosą w ten świat i w nasze życie pokój, nadzieję i miłość. Niech skierują ten świat na drogę rozwoju, a uchronią od degradacji godność człowieka. Daj nam kapłanów wrażliwych na Twoją wolę i oddanych Tobie w służbie braciom tak, byś w nich doznał chwały.

CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ…

Nie dozwól, aby komukolwiek brakło chleba na co dzień, nie dozwól, aby komukolwiek brakło chleba Ewangelii dla ducha oraz chleba dla ciała. Otwórz nasze serca i ręce na potrzeby naszych braci i sióstr. Daj nam kapłanów, przez których będziesz nas karmił chlebem z nieba, Ciałem Twojego Syna Jezusa Chrystusa w drodze do nieba. Daj nam głód Twojego chleba, głód Eucharystii. Daj nam kapłanów z sercami i rękami pełnymi miłości, obdarzającymi Twoim pokarmem. Nie dopuść, aby brakło kapłańskich rąk niosących pokarm, którego świat dać nie może.

I ODPUŚĆ NAM NASZE WINY, JAK I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM…

Ty przez swojego Syna Jezusa Chrystusa dałeś Apostołom władzę odpuszczania grzechów. Daj Twojemu Kościołowi kapłanów, którzy w sakramencie pokuty i pojednania będą odpuszczać grzechy i jednać z Tobą, Boże, i z Kościołem. Daj nam kapłanów na drogach naszego życia, abyśmy w naszych słabościach mogli doświadczać Twojego miłosierdzia i zawsze żyli zjednoczeni z Tobą. Daj nam kapłanów, którzy będą głosić Twoją przebaczającą miłość, wzywającą do przebaczenia braciom, tak jak Ty nam przebaczyłeś w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Daj nam kapłanów, którzy nas nauczą, jak żyć w miłości z wszystkimi, a szczególnie z tymi, którzy czynią się naszymi nieprzyjaciółmi. Uczyń nas ludźmi pojednania, a uchroń od stawania się ludźmi podziałów. Daj nam kapłanów, sługi pojednania.

I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE…

Daj nam siłę, abyśmy nie ulegli pokusie jakiegokolwiek oddalenia od Ciebie, Ojcze. Daj nam kapłanów, którzy nauczą nas rozróżniać dobro od zła i pomogą nam wybierać zawsze dobro. Daj nam kapłanów pełnych Ducha Świętego, zdolnych do rozeznania duchowego pośród różnych głosów i propozycji, jakich doświadczamy w naszej codzienności. Daj kapłanom odwagę i moc w walce z wszelkim złem i uchroń ich od ulegania wpływom świata. Uczyń ich natomiast pasterzami, zatroskanymi o prawdziwe dobro Twojego Kościoła i każdego człowieka.

Teksty zaczerpnięto z: KS. Aleksander Radecki, Modlitewnik dla osób wspierających powołania kapłańskie i zakonne, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2007, s. 117-129.