28 IV 2019 r., Niedziela Miłosierdzia Bożego

Wieczór  Uwielbienia
sobota 28 kwietnia 2019


Święto Miłosierdzia Bożego

Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat (Dz. 699).

Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz – nikogo nie wyłączyłem (Dz. 1182).

Bóg jest samą Miłością. On potrafi jedynie kochać i przebaczać. Najdobitniej mówi nam o tym śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Od początku swego istnienia Kościół ma w gruncie rzeczy jedno tylko zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie. I wcale nie jesteśmy w gorszej sytuacji niż Apostołowie, gdyż Chrystus jest realnie obecny w swoim Kościele. Możemy nie widząc, uwierzyć i dostąpić łaski miłosierdzia.


W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.


Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela Wielkanocna – Święto Miłosierdzia Bożego – 28 IV 2019
1. Dziś, w Święto Miłosierdzia Bożego kończymy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego. Słowa szacunku i pozdrowienia kierujemy do wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego, którzy nawiedzają nasze Sanktuarium.
Suma odpustowa o godz. 15.00 pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla. Nabożeństwo oczekiwania z koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 14.20. Na Sumę przynosimy obrazy Jezusa Miłosiernego. Na pozostałych Mszach św. Słowo Boże głosi ks. dr Tomasz Tułodziecki, biblista z UMK. Po Mszach św. zbiórka pieniężna na cele charytatywne Diecezji Toruńskiej.

2. W piątek 3. maja przypada Uroczystość NMP Królowej Polski. Modlimy się w intencji naszej Ojczyzny w 228. rocznicę Konstytucji 3. Maja. Msze św. jak w niedziele z wyjątkiem Mszy św. o godz. 12 (w kaplicy). Centralne uroczystości
na Rynku Staromiejskim o godz. 12.

3. W środę 1. maja przypada 29. rocznica ustanowienia przez ostatniego Biskupa Chełmińskiego, Mariana Przykuckiego, naszej parafii i 19. kanonizacji Świętej Faustyny. Modlimy się za twórców parafii i budowniczych naszej Świątyni.

4. Od środy rozpoczynamy nabożeństwa majowe: w dni powszednie o godz. 17.45, w niedziele o godz. 17.20. Dla dzieci nabożeństwa majowe od 13 maja.

5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota maja. Zachęcamy do korzystania z sakramentów świętych. Dzieci i młodzież zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania w czwartek 2. maja od godz. 16.30. Również w czwartek spotkanie liderów grup i stowarzyszeń kościelnych. W piątek ze względu na Uroczystość nie obowiązuje post piątkowy. W sobotę zapraszamy do śpiewu Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Nabożeństwo
I – sobotnie i czuwanie Obrońców Życia po Mszy Św. o godz. 18.
Spotkanie Żywego Różańca w środę 1. maja po wieczornej Mszy św. w kaplicy.
Chorych odwiedzimy w czerwcu.

6. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Biblijna. W naszej parafii odbędzie się Uroczystość Przyjęcia dzieci do I Komunii Świętej o godz. 11.00 i 12.30 (Wczesna Komunia Święta). Módlmy się za dzieci i ich rodziny.

7. Serdeczne „Bóg zapłać” za przygotowanie Uroczystości odpustowej, posprzątanie kościoła i terenu okalającego. Dziękujemy za ofiary na upiększanie naszej Świątyni (monitoring) oraz funkcjonowanie Domu Pomocy Samarytanin. Kolekta z Wielkanocy wyniosła 7142 zł.

8. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich. Zapraszamy do sklepiku parafialnego oraz biblioteki i wideoteki parafialnej.

Do wieczności odeszli:
Sławomir Luks, l. 52,
Jerzy Garstecki, l. 76,
Henryk Grzelczak, l. 74.

Jezu, ufam Tobie !


WOLONTARIAT W SŁUŻBIE MIŁOSIERDZIA
List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 2019 r.

Teksty biblijne, które dziś, w Święto Miłosierdzia Bożego rozważamy, prowadzą nas do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, a także przybliżają nam początki misji Kościoła, w którym wiodącą rolę pełnią Apostołowie. Misja Kościoła jest kontynuacją misji samego Jezusa. Wskazują na to słowa, które usłyszeliśmy w Ewangelii: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak Ja was posyłam” (J 20,21). Apostołowie, w mocy otrzymanego Ducha Świętego, głoszą Słowo Boże, odpuszczają grzechy, wyrzucają złe duchy, niosą pomoc chorym.
Przedstawione w dzisiejszych czytaniach działania Kościoła można – kierując się słowami Papieża Benedykta XVI – sprowadzić do trzech zadań. Są nimi: głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i posługa miłości. Zadania te, jak pisał Papież, „są ściśle ze sobą związane i nie mogą być od siebie oddzielone”. Ponadto dodał: „Caritas nie jest dla Kościoła rodzajem opieki społecznej, którą można by powierzyć komu innemu, ale należy do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty” (Deus caritas est, 25). Kościół, mając to na uwadze, od początku prowadzi działalność charytatywną, której celem jest niesienie pomocy potrzebującym.
Szczególną rolę w służbie miłosierdzia pełni wolontariat. Jest on dobrowolną, świadomą oraz bezpłatną działalnością na rzecz innych. Natomiast w znaczeniu chrześcijańskim wolontariat to dobrowolne świadczenie miłosierdzia bliźnim ze względu na wiarę w Jezusa, który utożsamia się
z każdym, kto potrzebuje pomocy: „Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Jeśli ktoś pomaga potrzebującemu, to służy samemu Jezusowi. A Jezus zapewnia: „Jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec” (J 12,26). Czyż może nas ktoś bardziej uczcić niż Bóg?
Znamienną cechą niesienia pomocy jest radość, która towarzyszy zarówno temu, kto pomaga, jak i temu, kto tej pomocy doświadcza. Źródłem tej radości jest Bóg – „Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych,
co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga” (2 Kor 1,3-4). Dzisiaj z tą samą myślą św. Pawła Apostoła zwraca się do wolontariuszy Ojciec Święty Franciszek, który mówi: „Przez uśmiech każdego z was, uprzejmość, gotowość posługi udowodniliście, że <<Więcej szczęścia jest
w dawaniu aniżeli w braniu>>(Dz 20,35) [XXVIII ŚDM Rio de Janeiro 2013]. Ostatni Synod Biskupów docenia fakt, że „wielu młodych aktywnie uczestniczy w wolontariacie i znajduje sposób na spotkanie z Panem w służbie. W ten sposób poświęcenie się najbardziej potrzebującym naprawdę staje się praktyką wiary, w której uczymy się tej miłości (…), która jest w centrum Ewangelii
i która jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego” (Dokument końcowy Synodu Biskupów o młodzieży, 137). A zatem wolontariat to wiara, która wyraża się przez miłość, ale to też miłość, która staje się wiarą.
Pragniemy, aby dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu w czyny miłosierdzia, przemieniało się otoczenie każdego człowieka – w parafii,
w szkole, w miejscu pracy i wypoczynku. Niech wszędzie znajdują się dynamiczni liderzy dzieł miłosierdzia, którzy jako osoby uczciwe, żyjące według chrześcijańskich zasad i zdolne do gromadzenia wokół siebie ludzi, pełnią posługę charytatywną wraz z innymi (por. 1 Tm 3,2-7).
Warto zaznaczyć, że w animowaniu działań społecznych nie wystarczy być ambitnym i forsować własne pomysły, deprymując cudze. Trzeba słuchać innych i ofiarować im swój czas. Przez swoje zdolności organizacyjne oraz przez zapał do działania udzielający się pozostałym, niech liderzy nie ustają
w pełnieniu posługi. Poszukując chętnych do odpowiedzialnego inicjowania dzieł charytatywnych, zachęcamy, by w tę rolę wdrażali się również ci, którzy chcą czynić dobro i już odkrywają w sobie podobne predyspozycje. Prosimy duszpasterzy, przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich, a także członków ruchów i stowarzyszeń w parafiach, nauczycieli i wychowawców, samorządowców, a nawet pracodawców o tworzenie przestrzeni do aktywności charytatywnej i okazanie wsparcia powstałym grupom.
Kościół w Polsce podkreśla znaczenie zaangażowania wolontariuszy, którzy – inspirowani przykładem Jezusa oraz kierując się katolicką wiarą – podejmują wiele działań, ukierunkowanych na bezinteresowną pomoc innym ludziom. Wolontariat w Kościele przybiera formę zorganizowanego
i aktywnego uczestnictwa w życiu parafialnym. Równolegle do tego zjawiska rozwijają się liczne stowarzyszenia, fundacje i ruchy, które prowadzą działalność charytatywną, religijną, kulturową, oświatową czy sportową.
W kontekście posługi osobom najbiedniejszym, bezdomnym, chorym
i dotkniętym innymi przeciwnościami życiowymi, na szczególną uwagę zasługuje działalność wolontariuszy zrzeszonych w Parafialnych Zespołach Caritas, Szkolnych Kołach Caritas oraz Centrach Wolontariatu i w grupach wspierających placówki charytatywne. To oni dają świadectwo swojej wiary
i miłości poprzez prowadzone zbiórki żywności na rzecz ubogich, odwiedziny chorych i niepełnosprawnych, zbiórki pieniężne na rzecz poszkodowanych wskutek zdarzeń losowych jak pożar czy powódź. To oni wspierają podopiecznych hospicjów i domów dziecka, troszczą się o osoby starsze

i samotne. Są obecni podczas dużych akcji ogólnopolskich, ale również podczas lokalnych wydarzeń o charakterze społecznym. Włączają się także w programy wykraczające poza granice Polski.
Dziękujemy za każdy gest miłosierdzia i zachęcamy nowych wolontariuszy do realizacji miłosierdzia w formie powszechnie znanej
i wyczekiwanej przez potrzebujących. Ponadto, odpowiadając na wezwanie Papieża Franciszka, wolontariusze działający w społecznościach lokalnych mogą w duchu zintegrowanej ekologii podejmować kolejne działania: wzywać do nawrócenia ekologicznego i skromnego życia opartego na miłości, a nie
na konsumpcji; przeciwdziałać marnowaniu żywności i przekazywać jej nadwyżki potrzebującym; promować wiedzę o racjonalnym gospodarowaniu odpadami; dbać o naturę i zabiegać o funkcjonowanie zielonych przestrzeni; zachęcać do ograniczania zużycia plastiku; szerzyć wiedzę o zmianach klimatu
i ich przyczynach; motywować polityków do przeciwdziałania zmianom klimatu; promować stosowanie odnawialnych źródeł energii; prowadzić zbiórki odpadów trudnych do recyklingu, np. zużytych świetlówek, telefonów komórkowych; budować świadomość realnego zagrożenia smogiem, np. przez stworzenie lokalnych sieci pomiaru skażenia. Warto tutaj docenić darczyńców oraz pracę ponad 20 tys. wolontariuszy Caritas przy zbiórkach żywności organizowanych kilka razy w roku z korzyścią dla 90 tysięcy podopiecznych. Ponadto Caritas Polska zainicjowała angażowanie wolontariatu wokół wydarzenia, jakim jest Niedziela św. Franciszka oraz zachęca do modlitwy
o ochronę stworzenia, zmierzając do kształtowania postaw odpowiedzialności
za świat.
Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego przypada też Święto Patronalne Caritas. Jest to szczególna okazja, aby podziękować Bogu za wszystkich, którzy na różne sposoby pielęgnują i praktykują wyobraźnię miłosierdzia, a zwłaszcza 100 tysiącom wolontariuszy, którzy działają w Polsce.

Siostry i Bracia, Bogu niech będą dzięki za wasze wrażliwe serca,
za wasze pomocne dłonie, za wasze oczy, które widzą potrzeby innych;
za wasze uszy, które słyszą prośby, nawet te niewypowiedziane. Niech wstawiennictwo Maryi, Matki Miłosierdzia, przymnaża światu apostołów miłosierdzia, aby w całej rodzinie ludzkiej mogła urzeczywistniać się braterska wspólnota dóbr.


Intencje mszalne
Niedziela 28 kwietnia
7.30 – dziękczynna za dar Bożego Miłosierdzia z prośbą o rozszerzenia kultu i nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia po całym świecie
7.30 + Siostra Flawia
9.30 + Janina i Czesław Czarneccy, Marianna i Aleksander Foigt oraz zmarli z rodziny
11.00 + Feliks
12.00 (kap) + Leszek Szymczak (r. urodzin)
12.30 + Zofia (5 r. śm.) i Tadeusz Rzepka oraz zmarli z rodziny
15.00 – suma odpustowa
18.00 + Ryszard Chodkowski (9 r. śm.)
20.00 + Mieczysław Galant – greg.

Poniedziałek 29 kwietnia
7.00 + Mieczysław Galant – greg.
8.30 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Tatiany i Adama w 2 rocznicę ślubu
17.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Zofii i Ryszarda w 47 rocznicę ślubu oraz dla całej rodziny
18.00 + Jadwiga Zyblewska

Wtorek 30 kwietnia
7.00 + Mieczysław Galant – greg.
8.30 + Jan Żydowicz (28 r. śm.) oraz rodzice Maria i Jan Buczkowscy
17.00 + Jan Aranowski (15 r. śm.), rodziceAnna i Tadeusz, Konstanty Fijorek oraz Henryk Brzeziński
18.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Renaty i Romana w 40 rocznicę ślubu oraz o potrzebne łaski dla córek, zięciów i wnuków

Środa 1 maja
7.00 + Mieczysław Galant – greg.
8.30 + Bernarda Zbroja i Stanisława Gonciarz
17.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Justyny i DominikaBednarskich w 5 rocznicę ślubu
18.00 + Stanisława Górzyńska – greg.

Czwartek 2 maja
7.00 + Mieczysław Galant – greg.
8.30 + Stanisława Górzyńska – greg.
17.00 + rodzice Czesława i Stanisław Sumińscy
17.00 + Stefania i Florian oraz brat i bratowa Zagórscy
18.00 + Józef Bartoszewski (5 r. śm.)

Piątek 3 maja
7.30 + Mieczysław Galant – greg.
7.30 + Maria Chmurzyńska (21 r. śm.) i rodzice
9.30 – dziękczynna z prośbą o dary Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych oraz o dobry wybór drogi życiowej dla Mikołaja
11.00 – rez. p. Mielcarek
12.30 + Zofia i Józef Politowscy oraz zmarli z rodzin Politowskich i Szukaj
15.00 + rodzice Jadwiga i Paweł oraz teściowie Monika i Jan
18.00 + rodzice Elżbieta i Ludwik Bania
20.00 + Stanisława Górzyńska – greg.

Sobota 4 maja
7.00 + Mieczysław Galant – greg.
8.30 – dziękczynna za wspólnie przeżyte
40 lat z prośbą o Boże błogosławieństwodla całej rodziny
8.30 – wynagradzająca Niep. Sercu NMP
17.00 + Władysław Adach (1 r. śm.)
17.00 + Stanisława Górzyńska – greg.
18.00 – wynagradzająca Niep. Sercu NMP

Niedziela 5 maja
7.30 + Helena Ziółkowska i rodzice z obojga stron
7.30 + Siostra Flawia
9.30 + syn Wiesław Kacperek, mąż Krzysztof oraz zmarli z rodziny Kacperek
11.00 – I Komunia Święta
12.00 (kap) – o Boże Miłosierdzie i wszelkie potrzebne łaski za przyczyną Matki Bożej dla Hanny Kosińskiej z okazji 1 r. urodzin
12.30 – Wczesna Komunia Święta
15.00 + Marian Bandrowski
18.00 + Stanisława Górzyńska – greg.
20.00 + Mieczysław Galant – greg.